تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - (نمونه سوالات علوم در حد المپیاد)
:حمایت کنید


(نمونه سوالات علوم در حد المپیاد)

 – به وسیله یك دیاپازون كه دارای بسامد 2000 هرتز می باشد بر سطح آب ضربه های پی در پی وارد می كنیم و طول موجی برابر 4 متر به وجود می آید سرعت انتشار موج در سطح آب چند متر بر ثانیه است ؟

الف ) 8000                                                      ب ) 4000

ج ) 8400                                                               د ) 4800

 

2 – اگر نوری عمود بر آینه بتابد زاویه تابش آن چند درجه است ؟

الف ) 90 درجه                                                   ب ) 180 درجه    

ج ) صفر درجه                                                          د ) 60 درجه

 

3 – سه ژول معادل .......................... است ؟

الف ) جسم 100 گرمی در ارتفاع دو متری                     ب ) جسم 150 گرمی در ارتفاع 5/1 متری

ج ) جرمی 150 گرمی در ارتفاع دو متری                          د ) جسم سه نیوتنی در ارتفاع دو متری

*** و بقیه سوالات توی ادامه ی مطلب .............. ***


 

4 – هنگامی كه یك مایع در نقطه انجماد خود در حال منجمد شدن می باشد كدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف ) انرژی درونی آن ثابت می ماند                             ب ) دمای آن كاهش می یابد

ج ) انرژی درونی آن كاهش می یابد                                 د ) هیچكدام

 

5 – در واكنش زیر اگر بخواهیم 175 گرم از ماده AB تولید كنیم به چه مقدار ماده A احتیاج داریم ؟

                                                                      (AB) g 70                 (B) g 50  + (A) g 20

 

الف ) g 140                                                       ب ) g 175

ج ) g 50                                                                 د ) g 125

 

6 – در كدام آینه تصویر حقیقی وجود دارد ؟

الف ) كاو                                                            ب ) كوژ

ج ) تخت                                                                د ) الف ، ب

 

7 – درصد اكسیژن تشكیل دهنده كدام ماده زیر بیشتر است ؟

الف ) O                                                        ب )

ج ) NaOH                                                          د ) HgO

 

8 – كدام یك از متورهای زیر شبیه حركت یك بادكنك رها شده حركت می كند ؟

الف ) اتومبیل                                                       ب ) موتور سیكلت 

ج ) موتور جت                                                          د ) موتور موشك

 

9 – یك گلوله فلزی را گرم میكنیم چگالی آن چگونه تغییر می كند ؟

الف ) زیاد می شود                                                 ب ) كم می شود 

ج ) ابتدا كم سپس زیاد می شود                                      د ) ثابت می ماند 

 

10 – نحوه انتشار موجهای صوتی در هوا به چه صورت است ؟

الف ) عرضی                                                        ب ) طولی 

ج ) عرضی و طولی                                                       د ) ساكن

 

11 – در كدامیك از موارد زیر از آینه مقعر استفاده می شود ؟

الف ) پیچ جاده ها                                                  ب ) آینه اتومبیل 

ج ) پریسكوپ                                                           د ) چراغ جلوی اتومبیل

 

12 – اگر روی نشاسته ید بریزیم چه رنگی تولید می شود ؟

الف ) قهوه ای                                                       ب ) سیاه  

ج ) آبی تیره                                                            د ) قرمز

 

13 – الكترولیز نوعی ............................ است ؟

الف ) تركیب                                                        ب ) تجزیه  

ج ) تغییر فیزیكی                                                     د ) ب ، ج 

 

 

14 – كدامیك تغییر فیزیكی است ؟

الف ) سیاه شدن فیلم عكاسی                                    ب ) سخت شدن سیمان ، ماسه ، آب  

ج ) سوختن لامپ برق                                               د ) هیچكدام

 

15 – ماده a بر جرم 800 گرم و حجم 200 سانتی متر مكعب و ماده b به جرم 200 گرم و حجم 800 سانتی متر مكعب را درون آب می ریزیم ،‌ دو ماده در كدام قسمت آب قرار می گیرند ؟

الف ) a زیر آب و b زیر آب                                       ب ) b زیر آب و a روی آب

ج ) a زیر آب و b روی  آب                                        د ) هر دو روی آب می ایستند 

 

16 – دمای یك جسم به كدام عامل بستگی دارد ؟

الف ) جنس                                                         ب ) جرم   

ج ) سرعت جسم                                                     د ) متوسط سرعت مولكولها

 

17 – هنگامی كه نور وارد شیشه بشود سرعت آن .............................. می شود ؟

 الف ) زیاد                                                           ب ) به تراكم شیشه بستگی دارد   

ج ) كم                                                                  د ) الف ، ب

 

18 – برای اینكه گرما از طریق رسانایی از جسم a به b منتقل شود لازم است ؟

الف ) دمای aبیشتر از b باشد                                     ب ) قابلیت رسانایی در a بیشتر از b است    

ج ) دمای  bبیشتر از a باشد                                                 د ) رنگ a تیره تر از b باشد

 

19 – از كدامیك برای بررسی جنین در بدن مادر استفاده می شود ؟

الف ) امواج صوتی                                                  ب ) فرا صوت     

ج ) فرو صوت                                                        د ) هیچكدام

 

20 – كدام پرتو هنگام خروج از منشور بیشتر منحرف می شود ؟

 الف ) زرد                                                           ب ) سبز     

ج ) قرمز                                                              د ) بنفش

 

21 – سرعت واكنش اسید سیتریك با فلزات به كدام مورد بستگی دارد ؟

 الف ) میزان سطح تماس فلز با اسید                             ب ) دما     

ج ) غلظت اسید                                                      د ) هر سه

 

22 – یك پرتو نور با زاویه  وارد یك لیوان آب می شود جهت حركت نور پس از ورود به لیوان آب چگونه است

الف ) به چپ می شكند                                            ب ) به راست می شكند     

ج ) نمی شكند                                                       د ) هیچكدام

 

23 – كدام واكنش زیر گرماگیر است ؟

الف ) انرژی + AB                B + A                        ب ) انرژی + B + A              AB  

ج ) AB                  انرژی + B + A                              د ) AB                 B + A

 

24 – كدام بیانگر آفتاب گرفتگی است ؟

الف ) ( م خ ز )                                                      ب ) ( خ ز م )      

ج ) ( خ م ز )                                                                   د ) ( ز خ م )  

 

25 – هر قدر بر سختی یك فنر افزوده شود بسامد آن چه تغییری می كند ؟

الف ) كم می شود                                                  ب ) زیاد می شود      

ج ) تغییر نمی كند                                                  د ) هیچكدام

 


 


برچسب ها: (نمونه سوالات علوم در حد المپیاد)،

تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 | 04:46 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول