تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات علوم در حد المپیاد (2)
:حمایت کنید


نمونه سوالات علوم در حد المپیاد (2)

کدام مورد با بقیه فرق می کند؟
الف) تجزیه آب                  ب) تبخیر آب                     ج) انجماد آب               د) جوشیدن آب

 2) وقتی با یک نی در آب آهک بدمید رسوب سفید رنگی تشکیل می شود. نام شیمیائی رسوب چیست؟
الف) کلسیم سولفات       بسدیم سولفات            ج) سدیم کربنات           د) کلسیم کربنات

 3) کدام یک از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می کند ؟
الف) نگهداری بعضی از داروها در شیشه های قهوه ای

ب) نگهداری نفتالین در شیشه های در بسته

ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال

د) خشک کردن لباس خیس در باد

 

 ادامه سوالات در ادامه مطلب .......
4) کدام تغییر شیمیایی مضر می باشد؟
الف) پختن غذا            ب) تجزیه آب           ج) انفجار مواد منفجره          د) اکسید شدن پنجره آهنی

 5) آزمایش زیر با مقادیر داده شده انجام گرفته است. اگر بعد از آزمایش 8/0 گرم گوگرد دست نخورده باقی بماند؛ با استفاده از «قانون پایستگی ماده» مقدار گوگرد اولیه چند گرم           می باشد؟

 

الف) 4                         ب) 4/2                              ج) 2/3                            د) 3/2

 6) کدام تغییرات زیر گرماده می باشند؟
الف) تشکیل باران – تبخیر آب – آب شدن یخ
ب) انجماد آب - تشکیل باران – تشکیل برفک در یخچال
ج) تشکیل برفک در یخچال - آب شدن یخ - انجماد آب
د) تشکیل باران - آب شدن یخ - تشکیل برفک در یخچال

 7) طرف دوم معادله شیمیایی زیر شامل کدام گزینه می باشد؟

………………   <-------------   3H۲  ا+ N۲

                                                مولکولهای هیدروژن      مولکول نیتروژن             

 

الف) دی اکسید نیتروژن            ب) آب اکسیژنه           ج) آمونیاک               د) جوش شیرین
 


 

8) کدام مورد با بقیه تفاوت دارد؟
الف) چشم گربه                     ب) آینه                       ج) ستاره                 د) سیاره

 9) وقتی به دیوار سفید نگاه می کنیم، تصویر خودمان را در دیوار نمی بینیم . علت چیست؟
الف) باز تاب منظم نور             ب) باز تاب نامنظم نور          ج) شکست نور            د) جذب نور

 10) در پیرابین از کدام استفاده می شود؟
الف) آینه تخت             ب) آینه محدب                 ج) آینه مقعر               د)موارد الف و ب صحیح است

 11) در کدامین وسایل زیر کانون تشکیل می شود؟

                 
 

الف) 1و4                       ب) 1و3                           ج) 2و3                            د) 2و4 
 


 

2) با کمک کدام وسایل می توان پدیده شکست نور را نشان داد؟

                      

 

الف) 2 و 3                     ب) 1و 2                          ج) 1 و2 و 3                    د) همه موارد 
 


 

13) در دو طرف طیف نور سفید چه رنگ هایی وجود دارد؟
الف) سرخ - نیلی           ب) بنفش - زرد                ج) بنفش - نیلی             د) بنفش - سرخ
 14) از عینک های با عدسی واگرا در کدام بیماری چشمی استفاده می شود؟
الف) پیر چشمی           ب) دور بینی                    ج) نزدیک بینی                د) آستیگماتیسم
 


 

15) یک نوسانگر در یک دقیقه 120 بار حرکت رفت و برگشت دارد. دوره آن را محاسبه کنید.
الف) 2 ثانیه                  ب) 5/0 ثانیه                    ج) 120 ثانیه                   د) 1 ثانیه
 16) در شکل مقابل طول موج چقدر می باشد؟


الف) cmا4                   ب) cmا8                           ج) cmا2                         د) cmا1
 17) در یک نوسانگر سرعت امواج s/اmا5 = V و دوره آن s ا2/0ا = T می باشد مقدار طول موج ?= را محاسبه کنید.

الف) mا5                     ب) mا20                           ج) mا1                          د) mا25
 18) جسمی مطابق شکل که اندازه آن cmااست و در فاصله cmاآینه تخت قرار گرفته است فاصله تصویر تا جسم برابر................


الف) cmا5                   ب) cmا10                      ج) cmا15                         د) cmا5/2

 19) کدام گروه جزء امواج مکانیکی می باشد؟
الف) فرا صوت – فروصوت                              ب) فرا صوت - نور

ج) نور - امواج رادیویی                                 د) فروصوت - امواج رادیویی
 20) کمترین طول موج و بیشترین بسامد به ترتیب شامل کدام گزینه می باشد؟
الف) موج رادیویی - موج رادیویی                   ب) گاما - موج رادیویی

ج) موج رادیویی – گاما                                 د) گاما – گاما
 21) اگر یک وزنه 400 گرمی را 20 سانتی متر بالا ببرید چند ژول انرژی مصرف می کنید؟
الف) 200                     ب) 8/0                           ج) 80                            د) 8 
 22) گرمای نهان سرب چند ژول می باشد؟
الف) 25000                 ب) 25                            ج) 12000                       د) 12
 23) چگالی کدام گزینه بیشتر می باشد؟
الف) یخ                      ب) مس                         ج) جیوه                          د) طلا 
 
برچسب ها: نمونه سوالات علوم در حد المپیاد (2)،

تاریخ : پنجشنبه 29 فروردین 1392 | 05:22 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول