تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - المپیاد علوم تجربی سال دوم راهنمایی
:حمایت کنید


المپیاد علوم تجربی سال دوم راهنمایی

1- كدام یك از عناصر زیر رادیواكتیو است؟

 

                                                            

 

الف:               ب:                    ج:                          د:     

 

2-  از دست آوردهای جدید صنایع خودرو سازی در جهت افزایش ایمنی، طراحی و ساخت كیسه های هوا می باشد. گازی كه به سرعت در كیسه ها پر می شود چیست و از تجزیه ی كدام ماده تولید می شود؟

الف: NaNo2،O2

ب: Na3N،N2

ج: NaNo3،O2

د: NaN3،N2

 منبع:سایت المپیاد علوم تجربی دوره راهنماییwww.olympiadelmi.ir

ادامه سوالات در ادامه مطلب


3- در معادله ی واكنش N3H4+No2-----N2+H2o پس از موازنه نسبت ضریب H2o به No2 كدام است؟

الف: 1

ب: 2

ج: 3

د: 4

 

4- تعداد الكترون ها با تعداد الكترون های كدام یك از موارد زیر برابر است.

                                               

الف:                 ب:                    ج:              د:     

 

5- تفاوت تعداد پروتون ها و نوترون های عنصر برابر 3 است، اگر عدد جرمی این عنصر برابر 29 باشد، تعداد پروتون ها و نوترون ها آن برابر است با:

الف: 13- 16

ب: 23- 26

ج: 11- 14

د: 26- 29

 

6- مدت زمان گردش به دور خود (حركت وضعی) در كدام یك از سیاره ها بیشتر است؟

الف: زهره

ب: مریخ

ج: مشتری

د: عطارد

 

7- در كدام یك از سنگ های زیر می توان فسیل یافت؟

الف: كوارتزیت

ب: ماسه سنگ

ج: گابرو

د: مرمر

 

8- كدام یك از پدیده های زیر را نمی توان به كمك نظریه وگنر توضیح داد و یا تفسیر كرد؟

الف: یخچال ها

ب: آتشفشان ها

ج: رشته كوه های پیوسته و مرتفع

د: زلزله ها

 

9- كدام یك در ایجاد جهش نقش كمتری دارد؟

الف:  مواد رادیواكتیو

ب: اشعه ی فوق بنفش

ج: اشعه ی زیر قرمز

د: مواد شیمیایی و دارویی

 

10- كارگری كیسه سیمانی را به جرم 50Kg با تسمه نقاله ای از پایین ساختمان به ارتفاع 20 متر به بالای آن می كشد. حداقل كار انجام شده توسط كارگر برای جابجایی كیسه سیمان را حساب كنید.

الف:100j

ب: 1000j

ج: 10Kj

د: 100Kj

 

11- كدام یك از گزینه های زیر با بقیه تفاوت دارد؟

الف:  وات

ب: كیلو وات

ج: اسب بخار

د: كیلو وات ساعت

 

12- اتومبیلی به جرم 1300Kj با سرعت  حركت می كند. انرژی جنبشی چقدر است.

الف: 2600j

ب: 26000j

ج: 260Kj

د: 2600Kj

 

13- كدام نیرو از نیروهای زیر بدون تماس با اجسام و از راه دور اثر می كند؟

الف: الكتریكی

ب: مغناطیسی

ج: گرانش

د: هر سه نیرو

 

14- پمپ یك ماشین آتش نشانی در هر دقیقه 75 كیلو گرم آب را با سرعت 20 متر بر ثانیه از دهانه ی لوله ای به خارج می فرستد توان مفید پمپ بر حسب كیلو وات برابر است با:

الف: 0/25

ب: 1/5

ج: 2/5

د: 3

 تاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 | 01:50 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول