تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - المپیاد علوم تجربی سال دوم راهنمای(2)
:حمایت کنید


المپیاد علوم تجربی سال دوم راهنمای(2)

 

16- در دستگاه مقابل اگر بازده 0/90 باشد. حداقل E برای بالا بردن وزنه R چند نیوتن خواهد بود؟

الف: 180N

ب: 200N

ج: 360N

د: 400N

  منبع:سایت المپیاد علوم تجربی دوره راهنماییwww.olympiadelmi.ir

ادامه سوالات در ادامه مطلب


15- Ao چند سانتی متر باشد تا میله به حال متعادل بایستد؟

الف: 125

ب: 75

ج: 100

د: 25

17- در یك بالا بر هیدرولیكی سطح پیستون كوچك a و سطح پیستون بزرگ A=100a می باشد.

اگر بر پیستون كوچك نیروی عمودی F وارد گردد. كدام كمیت برای دو پیستون مساوی است.

الف: نیرو

 

ب: تغییر مكان

ج: فشار

د: فشار و تغییر مكان

 

18- دو ظرف هوا از طریق سوراخ بسیار كوچكی با هم ارتباط دارند. داخل ظرف ها مقدار بسیار كم هوای رقیق وجود دارد. تعداد مولكول ها آن قدر كم است كه احتمال برخورد آنها با یكدیگر خیلی كم است. یكی از ظرف ها را داخل یخ و دیگری در داخل بخار آب قرار می دهیم. در این صورت........

الف: فشار هوا در هر دو ظرف برابر است

ب: فشار هوا در داخل ظرف سرد بیشتر از فشار هوا در داخل ظرف گرم است

ج: فشار هوا در داخل ظرف سرد كمتر از فشار هوا در داخل ظرف گرم است

د: فشار هوا به دمای ظرف بستگی ندارد

 

19- سه گلوله فلزی یكسان داریم به ترتیبA و B و C . گلوله 100A كولن بار الكتریكی دارد.

گلوله های Bو C بدون بار الكتریكی می باشند. گلوله A را به B و B را به C وصل می كنیم پس از پایان هر یك از گلوله ها چه مقدار بار الكتریكی پیدا می كنند؟

الف: هر سه گلوله دارای بارهای الكتریكی یكسان هستند

ب: گلوله های A و B 100 كولن و C 50 كولن

ج: گلوله A 50 كولن و گلوله های B و C 25 كولن

د: گلوله های A و B 50 كولن و C 25 كولن

 

20- در شكل مقابل لامپ های یكسان A و B روشن هستند. اگر با یك قطعه سیم نقاط 1و 2 را به هم متصل كنیم در آن صورت :

الف: لامپ B خاموش و جریان آمپرسنج 2 برابر می شود.

ب: لامپ A روشن و آمپرسنج عدد صفر را نشان می دهد.

ج: لامپ A و B خاموش و جریان آمپرسنج صفر می شود.

د: لامپ B خاموش و جریان آمپرسنج نصف می شود.

 

21- فرض كنید پرنده ای مطابق شكل بر روی مداری نشسته است. آیا در این مورد برق پرنده را        می گیرد؟

الف: در صورتی كه مدار باز باشد برق پرنده را می گیرد

ب: در صورتی كه مدار بسته شود برق پرنده را می گیرد

ج: در هر حالت برق پرنده را می گیرد

د: در هیچ حالتی برق پرنده را نمی گیرد

 

22-  كدام یك از موارد زیر در توانایی آهن ربای الكتریكی در جذب قطعات آهنی بی تأثیر است؟

الف: شكل هسته سیم پیچ

ب: جریانی كه از سیم پیچ می گذرد

ج: دورهای سیم پیچ

د: هیچ كدام

 

23- عامل انتقال الكتریسیته در مایعات رسانا كدام است؟

الف: الكترون

ب: پروتون

ج: نوترون

د: یون

 

24- پروتئین موجود در ماده ی زمینه ی استخوان چه نام دارد؟

الف: آكتین

ب: میوزین

ج: كلاژن

د: استئوسیت

 

25- كدام عامل در هوازدگی شیمیایی سنگ ها موثر است؟

الف: اكسیژن هوا

ب: گاز كربن دی اكسید هوا

ج: آب

د: سایر گازهای موجود در هوا

 

26- كدام یك از موارد زیر ، باعث حفظ تغییرات مطلوب می شود؟

الف: جهش

ب: انتخاب طبیعی

ج: نوتركیبی

د: گونه زایی

 

27- گل هایی كه توسط زنبورها گرده افشانی می شوند معمولاً

الف: گل هایی آبی یا زرد دارند

ب: بویی شبیه بوی گوشت گندیده دارند

ج: فاقد رنگهای درخشان هستند

د: بوهای قوی دارند

 

28- وظیفه بیضه ها چیست؟

الف: اسپرم سازی در دمای پایین

ب: تولید گامت نر و هورمون جنسی

ج: ایجاد صفات ثانویه

د: تولید گامت ها و سلول تخم

 

29- كدام یك از ویژگی های ذكر شده در مورد ماهیچه های اسكلتی صادق نمی باشد؟

الف: همانند بافت ماهیچه های قلب، مخطط می باشند

ب: برخلاف ماهیچه های صاف، ارادی می باشند

ج: همانند سلول های ماهیچه ای قلب منشعب می باشند

د: واحد ساختاری ماهیچه ی اسكلتی، میون می باشد

 

30- به ترتیب مغز زرد و قرمز استخوان در كدام قسمت از استخوان قرار می گیرند؟

الف: در دو سر استخوان دراز- تنه ی استخوان های دراز

ب: درون استخوان های اسفنجی- درون استخوان های متراكم

ج: بخش میانی استخوان های پهن- بخش خارجی استخوان های كوتاه

د: تنه ی استخوان های دراز- بخش میانی استخوان های كوتاهتاریخ : سه شنبه 3 اردیبهشت 1392 | 01:59 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول