تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد ریاضی دوم راهنمایی
:حمایت کنیدنمونه سوالات المپیاد ریاضی دوم راهنمایی

1-مجموعة A دارای 31 زیرمجموعة محض و مجموعة Bدارای 128 زیرمجموعه است. مجموعة B چند عضو بیشتر از مجموعة A دارد؟

     1)‌ 96                   2)1                   3)4                     4) 2

2-حاصل عبارت (15+3-)2-(1-4-)8-8 كدام عدد است؟

1) 6                    2) 24                3) 14                   4) صفر

ادامه سوالات در ادامه مطلب

 

3-عدد 430  5 چند رقمی است؟

1) 19                   2) 31                3) 20                   4) 18

4-با توجه به تساوی 3(2aa) = 9(8a) مقدار a كدام است؟

1) 2                    3) 3                  4) 6                    4) 1

5-یك مدرسه راهنمایی 120 دانش آموز دارد. برای شركت در كاروان راهیان نور %30 دانش آموزان انتخاب شدند. موقع حركت كاروان 25% منتخبین حاضر نشدند وكاروان بدون حضور آنها حركت كرد. چند نفر در این كاروان حاضر هستند.

1) 9                    2) 6                  3) 36                   4) 27

6-در شكل مقابل AM و BM نیمسازهای زاویه های A و Bهستند. مقدار زاویة M چند درجه است.

1) 130                 2) 65

3) 125                 4) 115

7-مساحت قسمت رنگی كدام عدد است؟

1) 24/34              2) 56/8            

3) 56/4                4) 56/12

8-قاعدة بزرگ یك ذوزنقه با طول یك مستطیل و قاعدة كوچك آن با عرض مستطیل برابرند. اگر ارتفاع ذوزنقه با قاعدة كوچك آن مساوی باشد و طول و عرض مستطیل 12 و 8 باشند كدام جمله صحیح است؟

     1) مساحت ذوزنقه از مساحت مستطیل كمتر است  2) مساحت مستطیل از مساحت ذوزنقه كمتر است

     3) مساحت مستطیل با مساحت ذوزنقه برابرند          4) مساحت مستطیل نصف مساحت ذوزنقه است    

9-مجموع زاویه های داخلی یك n ضلعی ْ900 است. n كدام است؟

1) 5                    2) 7                  3) 10                   4) 14

10-از دوران مثلث متساوی الاضلاع ABC حول مركز O كه محل برخورد نیمسازهاست كدام شكل حاصل می شود؟

 

     1)                       2)                     3)                       4)

 

11-اگر    ` ׀׀  dباشد با توجه به شكل اندازة زاویه 1 چند درجه است؟

1) ْ65                   2) ْ40                3) ْ75                   4) ْ35

12-كدام عبارت صحیح است؟

     1) متوازی الاضلاع دو محور تقارن دارد

     2) قطرهای مستطیل بر هم عمودند

     3) اگر دو قطر لوزی معلوم باشد لوزی را می توان رسم كرد

     4) از یك نقطه خارج خط بیشمار خط می توان به موازات آن رسم كرد

 منبع:http://rg3.tabaar.comتاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 09:34 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول