تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد فارسی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد فارسی دوم راهنمایی

1-طرفین تشبیه در بیت: دانش اندر دل چراغ روشن است      وز همه بد بر تن تو جوشن است. كدام گزینه است؟

     1) دانش – چراغ/بد - جوشن                                   2)دل - چراغ/ دانش - جوشن

     3)جوشن – چراغ/ بد – تن                                       4)دانش – چراغ/ دانش – جوشن

2-در مصراع «كس نبود از راز دانش بی نیاز» كدام واژه مسند است؟‌

     1) كس                          2)راز                                3)دانش                          4)بی نیاز

                                       ادامه سوالات در ادامه مطلب
3-معنی كدام واژه درست نیست؟‌

     1) صواب: درست              2)پویه: راه رفتن            3)تیه: خار درشت         4)دیر نزیست: زیاد عمر نكرد

4-كارنامة اسلام اثر كیست؟

     1) غلامحسین یوسفی                     2)رودكی          3)عبدالحسین زرین كوب    4)یزدان اسلامی

5-ماجرای خان اول، دوم و سوم رستم به ترتیب چه بود؟

     1) مبارزه با شیر – تشنگی – اژدها                           2)مبارزه با اژدها – تشنگی – شیر

     3)مبارزه با شیر – دیو – اژدها                                  4)مبارزه با دیو – اژدها – شیر

6-كدام گزینه نادرست است؟

     1) الكسی تولستوی = نویسندة معروف روسی است و كتابهای ایوان مخوف و گذر از رنجها از اوست.

     2)كبّاده وسیله ای است آهنی كه هر طرف آن زنجیر دارد و در زورخانه با آن ورزش می‌كنند.

     3)ویكتور هوگو شاعر و نویسندة معروف انگلیسی است وی مردی آزادی خواه بود و از آثار مهم او می‌توان بینوایان – مردی كه می‌خندد و كارگران دریا را نام برد.

     4)پوریا ولی همان پهلوان محمود خوارزمی است كه در قرن هشتم هجری می‌زیست.

7-گزینه درست كدام است؟

     1) در انواع ماضی به جز ماضی التزامی جزء سوم شخص مفرد شناسه ندارد.

     2)جزء دوم فعل كه برخلاف بن در همة شخص‌های شش‌گانه تغییر نمی‌كند و مفهوم شخص و مفرد وجمع آن به دست می‌آید شناسه نامیده می‌شود.

     3)در سوم شخص ماضی التزامی شناسه وجود ندارد.

     4)مضاف هم مانند موصوف نقش می‌پذیرد.

8-در بیت «قضا خلعتی نامدارش دهد          قدر میوه در آستینش نهد» به ترتیب نقش دستوری «ش» در مصراع اول و دوم چیست؟

    1) مضاف الیه، مضاف الیه         )متمم – متمم        3)متمم – مضاف الیه        4)مفعول – مضاف الیه

9-از مصدر «خوابیدن»‌مضارع اخباری، مضارع التزامی و مستقل در كدام گزینه آمده است؟

     1) بخواب، خوابیده باشم، خواهم خوابید.                   2)می‌خوابم، خوابیده باشم، خوابیده بودم

     3)می‌خوابم، بخوابم، خواهد خوابید                          4)خوابیده بودم، خوابیده‌ام، خواهم خوابید

10-كدام گزینه جمع نیست؟

     1) تصادفات                     2)خسارات                       3)عمله                           4)مجازات

 منبع:http://rg3.tabaar.com

 


تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 10:23 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول