تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیادعلوم مرحله ی استانی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیادعلوم مرحله ی استانی دوم راهنمایی


1- كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است؟

الف: زرد شدن برگ درختان

ب: تبدیل شیر به پنیر

ج: تصعید نفتالین

د:  سوختن گلوكز در داخل سلول ها

 

2- كدام یك از خواص ماده به نوع آن بستگی ندارد؟

الف: وزن

ب: قابلیت انحلال

ج: نیروی بین مولكولی

د: چگالی

 ادامه ی سوالات در ادامه مطلب


3- كدام یك از موارد زیر گرماگیر می باشند؟

الف: سوختن چوب

ب: آتش زدن كبریت

ج: میعان بخارآب

د: انفجار باروت

 

4- كدام یك از موارد زیر جلوگیری از یك تغییر شیمیایی است؟

الف: نگهداری بعضی از داروها در شیشه های تیره رنگ

ب: قرار دادن آب در یخ ساز یخچال

ج: نگهداری نفتالین در شیشه های در بسته

د: قرار دادن لباس خیس در مجاورت باد

 

5-  از سوختن كدام یك از عناصر زیر ماده ای حاصل می شود كه در شرایط عادی به هر سه حالت یافت می شود؟

الف: N

ب: CL

ج: C

د: H

 

6- با عینكی كه شیشه های سبز رنگی دارد به نوشته های سبز رنگی كه در زمینه سفید قرار دارد نگاه می كنیم در این صورت .....

الف: نوشته ها را قرمز می بینیم

ب: نوشته ها را سبز می بینیم

ج: نوشته ها را سیاه می بینیم

د: نوشته ای نمی بینیم

 

7- به وسیله یك عدسی محدب تصویری روی پرده تشكیل داده اگر نصف عدسی را بپوشانیم تصویر.....

الف: از بین می رود

ب: نیمه تشكیل می شود

ج: از وضوح آن كاسته می شود

د: دو برابر می شود

 

8- در كدام یك از موارد زیر فقط سایه تشكیل می شود و نیم سایه تشكیل نمی شود؟

الف: چشه نور نقطه ای باشد

ب: چشمه نور گسترده باشد

ج: چشمه نور بیش تر از یك نقطه باشد

د: هیچ تفاوتی ندارد

 

9-  ارتعاش یك فنر:

الف: فقط موج طولی ایجاد می كند

ب: فقط موج عرضی تولید می كند

ج: موج طولی و عرضی تولید می كند

د: موج تولید نمی كند

 

10- ژنراتوری در هر دقیقه 2400 دور می چرخد اگر سرعت انتشار برق تولید شده در سیم  باشد طول موج تولید شده چقدر است؟

الف:5/12 سانتی متر

ب: 125/0 سانتی متر

ج: 8/0 سانتی متر

د: 8 متر

 

11- كدام یك از امواج زیر در خلاء بهتر منتشر می شود؟

الف: امواج تولید شده توسط ریسمان

ب: امواج دریا

ج: امواج رادیویی

د: امواج صوتی

 

12- 3 وزنه به جرم های 10، 20 ، 30 گرم را از ارتفاع 5 متری رها می كنیم؟ كدام یك از وزنه ها زودتر به زمین می رسد؟

الف: وزنه 10 گرمی

ب: وزنه 20 گرمی

ج: وزنه 30 گرمی

د: هر سه با هم به زمین می رسند

 

13- یك دانه بادام زمینی را به طور كامل سوزانده ایم و از گرمای آن دمای 20 میلی لیتر آب را از 25 درجه سانتی گراد به 60 درجه سانتی گراد رسانده ایم. انرژی موجود در دانه بادام زمینی چقدر بوده است؟

الف: 2940 ژول

ب: 2930 ژول

ج: 2926 ژول

د: 2920 ژول

 

14- چگالی بنزین  است . یك متر مكعب از آن چه مقدار جرم دارد؟

الف: 8/6 كیلوگرم

ب: 68000 كیلوگرم

ج: 68 كیلوگرم

د: 680 كیلوگرم

 

15- دمای 2 كیلوگرم آلومینیوم از 35 درجه سانتی گراد به 25 درجه سانتی گراد رسیده است. مقدار گرمایی كه در این فرآیند منتقل شده است چقدر است؟

الف: 1800kj+

ب:  1800kj -

ج: 18j+

د: 18j-

 

16- وقتی دو قطعه یخ به هم می چسبند كدام گزینه دلیل را درست بیان می كند؟

الف: ذوب برآمدگیها در اثر فشار و انجماد مجدد آنها

ب: فرو رفتن پستی و بلندی ها در یكدیگر

ج: وجود نیروی اصطكاك

د: وجود نیروی اینرسی و گرانش

 

17- كدام یك از كانی های زیر كانی ثانویه است؟

الف: كوارتز

ب: فلدسپات

ج: تالك

د: میكا

 

18- پوسته زمین در كدام یك از شهرهای زیر نازك تر است؟

الف: تهران

ب: مشهد

ج: ساری

د: تبریز

 

19- موا د سازنده گوشته كدام یك از موارد زیر است؟

الف: آهن- نیكل

ب: سیلیسیم، اكسیژن، آهن، منیزیم و كلسیم

ج: سیلیسیم، آلومینیوم و كلسیم

د: سیلیسیم و منیزیم

 

20- كدام یك از موارد زیر علت وقوع زلزله و بسیاری از پدیده های زمنی شناسی می باشد؟

الف: حركت سنگ كره بر روی نرم كره

ب: خمیری بودن نرم كره

ج: ضخامت پوسته قاره ای

د: دو قسمت بودن گوشته

 

21- كدام یك از موارد زیر كانی نمی باشد؟

الف: یخ

ب: نمك

ج: نفت

د: طلا

 

22- درجه سختی كدام یك از بقیه كمتر است؟

الف: كاغذ

ب: مغز مداد

ج: شیشه

د: سكه

 

23- كدام یك از عناصر موجود در مواد رنگ شعه را سبز مایل به آبی می كند؟

الف: سدیم

ب: كلسیم

ج: مس

د: پتاسیم

 

24- كدام دسته از عناصر زیر موجب تیرگی رنگ سنگ ها می شود؟

الف: آلومینیوم، سدیم ، پتاسیم

ب: آهن ، منیزیم، كلسیم

ج: آلومینیوم، سدیم، كلسیم

د: آهن، منیزیم، پتاسیم

 

25- كدام گزینه زیر درست می باشد؟

الف: آب  كربن  مواد فرار : زغال سنگ نامرغوب

ب: مواد فرار  آب  كربن : گیاهان

ج: آب  مواد فرار  كربن : زغال سنگ خوب

د: آب  كربن  مواد فرار: زغال قهوه ای

 

26- كدام یك از مولكول های زیر ویژگی های ارثی سلول می باشد؟

الف: DNA

ب: كروموزوم

ج: كروماتید

د: میتوكندری

 

27- كدام دستگاه بدن وظیفه هماهنگ كننده كار دستگاه های دیگر را بر عهده دارد؟

الف: ارتباطی

ب: حركتی

ج: تولید مثل

د: هورمون ها

 

28- ویتامین های ..... و .... قابل حل در ..... بوده و در بدن ساخته می شوند.

الف: B و K - آب

ب: D و K - چربی

ج: C و B - آب

د: D و E - چربی

 

29- كمبود كدام ویتامین موجب خون ریزی بخصوص در لثه ها می شود و موجب كاهش مقاومت بدن در برابر بیماری ها می گردد؟

الف: D

ب: B

ج: C

د: K

 

30- برای ماده سازی و ترمیم سلول های بدن به كدام گروه غذاها نیازمندیم؟

الف: ویتامین ها و كربوهیدارت ها

ب: ویتامین ها و پروتئین ها

ج: پروتئین ها و نمك ها

د: كربوئیدرات ها و چربی ها

 منبع:http://www.olympiadelmi.ir
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 01:48 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول