تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

1- كدام یك از مواد زیر تراكم پذیری كمتری دارد؟

الف: ید

ب: برم

ج: كلر

د:  جیوه

 

2-كدام یك از پدیده های زیر یك پدیده گرماده است؟

الف: ذوب شدن كره

ب: تصعید یخ خشك

ج: تشكیل برفك در یخچال

د: خشك شدن الكل روی دست

 

ادامه ی سوالات در ادامه مطلب

 

3-دموكریت معتقد بود كه ......... در مواد مختلف تفاوت دارد.

الف: ساختار ذره ای

ب: شكل اتم ها

ج: اندازه ی اتم ها

د: تعداد اتم ها

 

4- كدام یك از مواد زیر خالص نیست.

الف: چدن

ب: مس

ج: كربن دی اكسید

د: اكسیژن

 

5-  اگر جیوه اكسید را حرارت دهیم آن چه حاصل می شود چیست؟

الف: تركیب

ب: آلیاژ

ج: عنصر

د: مخلوط

 

6- كدام یك از عوامل زیر در میزان انرژی جنبشی یك جسم تاثیر دارد؟

الف: حجم جسم

ب:  ارتفاع

ج: شتاب جاذبه زمین

د: سرعت جسم

 

7- كدام یك از مواد زیر در نقطه ذوب می توانند جامد یا مایع و یا به هر دو حالت وجود داشته باشد؟

الف: موم

ب: تنگستن

ج: كره

د: شیشه

 

8- در یك روز داغ آفتابی یك ظرف پر از آب و یك ظرف مشابه پر از بنزین را روی میز و نزدیك پنجره قرار دادیم. چند ساعت بعد مشاهده كردیم كه از مقدار هر دو مایع كاسته شده است ولی مقدار بنزین از آب كمتر است. این آزمایش چه چیزی را نشان می دهد؟

الف: همه مایعات تبخیر می شوند.

ب: بنزین بیشتر از آب داغ می شود.

ج: برخی از مایعات سریع تر از بعضی دیگر تبخیر می شوند.

د: آب بیشتر از بنزین گرم می شود.

 

9- نور صورتی از انرژی است. زیرا:

الف: موجب روشنایی اجسام می شود.

ب: موجب تغییر شیمیایی در مواد می شود.

ج:  در اتم عناصر پنهان است.

د: موجب حركت وسایل می شود.

 

10- قطاری مسافت 320 كیلومتری را در مدت 8 ساعت می پیماید. سرعت قطار چند متر بر ثانیه است.

الف:40

ب: 32

ج: 23

د: 11

 

11- كدام گزینه نادرست است.

الف: وقتی ما به توپی نیرو وارد می كنیم، توپ نیز به پای ما نیرو وارد می كند.

ب: در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم دخالت دارد.

ج: در به وجود آمدن نیرو فقط یك جسم دخالت دارد.

د: اگر به دیوار نیرو وارد كنیم، دیوار نیر به ما نیرو وارد می كند.

 

12- در محلول آب و الكل چون نقطه جوش آب از الكل ...... است. ابتدا ........تبخیر می شود.

الف: بیش تر- الكل

ب: كم تر- الكل

ج: بیش تر- آب

د: كم تر- آب

 

13- حجم های مساوی از سه ماده را در زمان یكسان و به یك میزان حرارت داده ایم. نمودار مقابل افزایش حجم آن ها را نشان می دهد.كدام یك از گزینه های زیر مربوط به این نمودار است؟

الف:ماده ی (1) آب، ماده ی(2) مس، ماده ی(3) اكسیژن

ب:ماده ی (1) هوا، ماده ی(2) جیوه، ماده ی(3) الكل

ج:ماده ی (1) روغن، ماده ی(2) جیوه، ماده ی(3) نیتروژن

د:ماده ی (1) اكسیژن، ماده ی(2) الومینیوم، ماده ی(3) آب

 

14- در كدام یك از مواد زیر اصطكاك مفید نیست؟

الف: روشن كردن كبریت

ب: ترمز كردن

ج: اسكی روی برف

د: بستن بند كفش

 

15- سرعت اتومبیلی 36 كیلومتر در ساعت است. این اتومبیل مسافت 100 متر را در چند ثانیه طی می كند؟

الف: 1 ثانیه

ب: 100 ثانیه

ج: 10 ثانیه

د: 1/0 ثانیه

 

16- كدام یك از شرایط زیر برای تشكیل شبنم ضروری است؟

الف: كاهش دمای محیط تا كم تر از نقطه ی شبنم

ب: وجود هسته های كم تراكم

ج: تفاوت دمای بین شب و روز

د: صاف بودن هوا و ابری نبودن آن

 

17- این جمله « ابرهای سفید رنگ انبوه و بلند كه قسمت بالای آن ها به مانند گنبد و قاعده شان افقی است. غالبا ابرهای هوای خوش نامیده می شوند. ارتفاع تشكیل آن ها 5/0 تا 10 كیلومتر است.» نشانگر كدام یك از ابرهای زیر است؟

الف: سیروس

ب: استراتوس

ج: نیمبوس

د: كومولوس

 

18- كدام عامل موجب افزایش آب های جاری می شود؟

الف: پوشش گیاهی زیاد

ب: شیب كم

ج: نفوذ پذیری خاك

د: سیر شدن هوا از بخار آب

 

19- عامل اصلی تراكم جمعیت در قسمت های شمالی كشور ما ...... است.

الف: وجود مناطق كوهستانی

ب: ارتباط با دریا

ج: میزان بارندگی

د: وجود آب های جاری

 

20- بلندترین چرخه ی آب كدام است؟

الف: تبخیر آب از سطح بدن جانوران

ب: تبخیر و بارندگی برف در قطب ها

ج: تبخیر آب و بارندگی بر سطح دریا

د: تبخیر آب از سطح گیاهان

 

21- وقتی آب از نقاط كوهستانی به علت شیب زیاد سرازیر می شوند در زمین های سخت چه نوع دره هایی به وجود می آید و عرض آنها چگونه است؟

الف: دره ی U شكل، كم

ب: دره ی U شكل، زیاد

ج: دره ی V شكل، زیاد

د: دره ی V شكل، كم

 

22- كدام یك از جانوران زیر دستگاه عصبی ندارند؟

الف: اسفنج ها

ب: كرم خاكی

ج: عروس دریایی

د: نرم تنان

 

23- در كدام یك از جانوران زیر مثانه ی شنا وجود دارد؟

الف: قورباغه درختی

ب: اره ماهی

ج: لاك پشت دریایی

د: اسب دریایی

 

24- كدام یك از جانوران زیر تنفس پوستی ندارد؟

الف: قورباغه

ب: ملخ

ج: سمندر

د: كرم خاكی

 


منبع: http://www.olympiadelmi.irتاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 02:03 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول