تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنیدنمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی 

2- نسبت گاز Co2 به بخار آب تولید شده به هنگام سوختن ایزواكتان (C8H18) در موتور خودرو برابر است با:

                                                           

 الف:              ب:                 ج:                د:         

 

3- در معالده واكنش زیر ضریب اكسیژن پس از موازنه كدام است؟ C2H6+O2-----›Co2+H2o

الف: 7

ب: 

ج: 3

د: 2

 

ادامه ی سوالات در ادامه مطلب

4- اگر اتم ئیدروژن الكترون های خود را از دست بدهد حجم آن:

الف: تغییر نمی كند

ب: كم می شود

ج: زیاد می شود

د: ابتدا كم و سپس زیاد می شود

 

5-  جرم مولكولی آب 18 گرم است، این جمله بدین معنی است كه ..............

الف: جرم یك مولكول آب 18 گرم است.

ب: جرم 18 مولكول آب یك گرم است.

ج: جرم (1023×02/6) مولكول آب 18 گرم است.

د: جرم یك سانتی متر مكعب آب 18 گرم است.

 

6- كدام یك از گزینه های زیر درباره ی دنباله دارها ناردست است؟

الف: جنس آنها از غبار و یخ است

ب: در مدار بیضی شكل حركت می كنند

ج: نوعی سیارك هستند

د: سر آنها در جهت مخالف خورشید است.

 

7- جهش در كدام نوع سلول جاندار می تواند موجب تغییر جمعیت آن جاندار شود؟

الف: عصبی

ب: جنسی

ج: ماهیچه ای

د: خونی

 

8- "با ایجاد جهش در ساختمان ژنتیكی گیاه كاكتوس برگ های آن تبدیل به تیغ شده اند." این جمله با نظریه كدام دانشمند هماهنگی دارد؟

الف: لامارك

ب: داروین

ج: دووریس

د: ویسمن (Visman)

 

9-  "در اقیانوس ها اجزای سازنده ی حیات تركیب شدند و اولین مولكول های ماده ی آلی ساخته شدند و حیات از آن شكل گرفت." این نظریه چه نام دارد؟

الف: خلقت

ب: كیهانی

ج: اوپارین

د: تولید خود به خود

 

10- توان خروجی یك موتور كولر برقی برابر 0/5Kj است. كاری كه كولر در یك ساعت انجام می دهد چقدر است؟

الف: 

ب: 

ج: 18000j

د: 1800j

 

11- شخصی وزنه ای به جرم یك كیلوگرم را از سطح زیمن تا ارتفاع 2 متر بالا می برد. سپس آن را با سرعت پرتاب می كند. كار انجام شده توسط این شخص بر روی سنگ تقریبا برابر است با

الف: 12/5 ژول

ب: 14/5 ژول

ج: 20 ژول

د: 32/5 ژول

 

12- مزیت مكانیكی واقعی یك قرقره متحرك با بازده 0/75 چقدر است؟

 

                                                           

    الف:              ب:                 ج:                د:         

 

13- كدام مورد زیر با بقیه فرق دارد؟

الف: ژول

ب: كیلو ژول

ج: كالری

د: درجه سانتی گراد

 

14- برای آنكه یك كمد به ابعاد (40/80/160) سانتی متر مكعب و وزن 300 نیوتن كه بر روی سطح بزرگترش خوابیده است را بلند كرده و بر روی كوچك ترین سطح آن قرار دهیم.......... ژول كار، باید انجام شود؟

الف: 480j

ب: 300j

ج: 240j

د: 180j

 

15-یك ماشین برای بالا بردن یك جسم 2 كیلوگرم از سطح زمین به ارتفاع معین 100 ژول انرژی مصرف كرده است اگر جسم از این ارتفاع در شرایط خلاء سقوط كند و سرعت آن هنگام رسیدن به زمینباشد، بازده ماشین چقدر است؟

الف: 0/7

ب: 0/75

ج: 0/8

د: 0/85

 

16- در شكل مقابل نیروی مشخص شده بر روی جسم 5kg به ترتیب چقدر است؟

الف: C2=25N و C1=43N وW =50N

ب: C2=25N و C1=50N و W=43N

ج: C2=43N و C1=25N و W=50N

د: C2=50N و C1=43N و W=25N

 

17-  در شكل مقابل بدون در نظر گرفتن اصطكاك مزیت مكانیكی است؟

الف: 6

ب: 7

ج: 8

د: 9

 

18- در مورد فشار مایعات كدام نمودار درست است؟

           الف:                          ب:                        ج:                            د: 

 

19- دود از تعداد بسیار زیادی خاكستر ریز درست شده است. اگر می توانستیم فشار هوا را در جای بسیار كوچكی چون محل یك خاكستر دود، اندازه بگیریم احتمالاً به این نتیجه می رسیدیم كه.......

الف: قسمت های مختلف اتاق فشارهای متفاوت دارد

ب: فشار با زمان تغییر می كند

ج: همواره فشار از یك لحظه یا لحظه دیگر و یا از یك نقطه تا نقطه دیگر تغییر می كند.

د: همواره فشار ثابت است.

 

20- صفحه آزمون را مطابق شكل درون كره ی تو خالی قرار می دهیم. بار صفحه آزمون چیست؟

الف: منفی است

ب: مثبت است

ج: بدون بار است

د: یك طرف صفحه مثبت و طرف دیگر آن منفی است

 

تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول