تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید 

نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

1- واكنش سدیم ئیدروكسید(NaoH) با هیدروكلریك اسیدHcL جزء كدام دسته از واكنش ها می باشد؟

الف: تركیب

ب: تجزیه

ج: جانشینی یگانه

د: جانشینی دوگانه


2- اگر بنزین مورد استفاده در خودروها را ایزواكتان خالص (C8H18) در نظر بگیریم برای این كه كارآیی موتور خوب باشد نسبت O2 به بنزین در هنگام ورود به سیلندر خودرو به كدام صورت است؟

                                                           

الف:               ب:               ج:                  د:

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب3- در واكنش Fe+H2o -------›  Fe3o4+H2 پس از موازنه، مجموع ضریب های مواد واكنش دهنده كدام عدد زیر است؟

الف: 11

ب: 5

ج: 12

د: 7

 

4- در هسته ی یك اتم عامل پایداری هسته كدام است؟

الف: نیروی دافعه ی بین پروتون ها

ب: نیروی جاذبه ی بین الكترون ها و نوترون ها

ج: نیروی دافعه بین الكترون ها

د: نیروهای هسته ای حاصل از نوترون ها

 

5-  PH محلول A برابر 5 و PH محلول B برابر 2 می باشد.كدام گزینه در مورد این دو ماده درست است؟

الف: هر دو اسیدند

ب: هر دو باز هستند

ج: ماده A اسید و ماده B باز است

د: ماده A باز و ماده B اسید است

 

6- كدام یك از از نظریه های زیر در مورد سیاره پلوتو صحیح است؟

الف: یك سیاره خارجی است

ب: زمانی یكی از قمر های نپتون بوده است.

ج: از یك منظومه دیگر وارد منظومه شمسی شده است.

د: یك سیاره داخلی است.

 

7- كدام عامل مهم ترین دلیل برای حركت ورقه های سنگ كره می باشد؟

الف: جریان هم رفتی در نرم كره

ب: اختلاف چگالی در نرم كره

ج: اختلاف دما در نرم كره

د: جریان های دریایی

 

8- كدام گیاه نسبت به بقیه پیشرفته تر است؟

الف: سرخس

ب: خزه

ج: كاج

د: كدو

 

9- قطع كردن دم موشها در طی چندین نسل پی در پی توسط ویسمن اثبات می كند كه:

الف: صفات اكتسابی ارثی هستند

ب: استعمال و عدم استعمال اندام ها موجب بروز تغییر می باشد

ج: صفات اكتسابی ارثی نمی شوند

د: تغییرات در جمعیت جانداران به وجود می آید نه در فرد

 

10- شخصی با نیروی 200 نیوتن كه با سطح افق زاویه 60 درجه می سازد، جعبه ای به وزن 400 نیوتن را كه روی سطح افقی است 16 متر جابجا می كند. كار انجام شده توسط این شخص چقدر است؟

الف: 3200j

ب: 1600j

ج: 800j

د: 200j

 

11- ماشینی در مدت 4 دقیقه باری به جرم 2 تن را به ارتفاع 5 متری انتقال می دهد توان ماشین چقدر است؟

الف: 25000(W)

ب: 2500(W)

ج: 416/6(W)

د: 41/66(W)

 

12- مزیت مكانیكی كامل یك ماشین برابر 4 است. اگر در حالت واقعی این ماشین دارای بازده 0/8 باشد برای غلبه بر نیروی مقاوم به اندازه ی 320 نیوتن باید چه نیروی محركی به ماشین وارد كنیم.

الف: 80 نیوتن

ب: 100 نیوتن

ج: 240 نیوتن

د: 120 نیوتن

 

13- جسمی به جرم m با سرعت 7 حركت می كند. اگر جرم آن نصف شود و سرعتش دو برابر گردد، انرژی جنبشی آن چه تغییری می كند؟

الف: نصف می شود

ب: هیچ تغییری نمی كند

ج: دو برابر می شود

د: چهار برابر می شود

 

14- مردی به جرم 60 كیلوگرم با پسر 20 كیلوگرمی خود در اتومبیلی كه روی جاده افقی حركت می كند نشسته اند. اگر اتومبیل مسافت 100 متر را طی كند. كار انجام شده بوسیله این دو نفر چگونه است؟

الف: برابر است

ب: كار انجام شده توسط پدر بیشتر است

ج: كار انجام شده تسط پسر بیشتر است

د: معلوم نیست

 

15- توان یك تلمبه برقی 2 كیلو وات و بازده ی آن 0/95 است. این تلمبه در هر دقیقه چند كیلوگرم آب را از عمق 9/5 متر بالا می آورد. 

الف: 104×1/2

ب: 103×1/2

ج: 200

د: 20

 

16- برای این كه دستگاه در حالت تعادل باشد، فاصله X برابر است با :

الف: 75

ب: 15

ج: 11

د: 10

 

17- در شكل روبرو مقدار نیروی مقاوم چند نیوتن است؟

الف: 640N

ب: 320N

ج: 240N

د: 80N

 

18- با استفاده از اصل هم ترازی(در یك سطح افقی درون یك مایع فشار مقداری ثابت است.) معلوم كنید چگالی روغن چقدر است. (چگالی جیوه را 12 گرم بر سانتی متر مكعب بگیرید)

الف: یك گرم بر سانتی متر مكعب

ب: 1/5 گرم بر سانتی متر مكعب

ج: 8 گرم بر سانتی متر مكعب

د: 12 گرم بر سانتی متر مكعب

 

19- مسیر درخشانی كه شهاب سنگ ها در آسمان بر جای میگذارند چندین ثانیه دوام می آورد. در حالی كه مسیر آذرخش آسمان فقط كسری از آسمان دیده می شود. دلیل این موضوع این است كه.............

الف: شهاب سنگ پر قدرت تر از آذرخش است.

ب: شهاب سنگ داغ تر از آذرخش است.

ج: آذرخش الكتریكی است در حالی كه شهاب سنگ الكتریكی نیست.

د: شهاب سنگ در فشار كم و آذرخش در فشار زیاد صورت می گیرد.

 

20- دو گلوله باردار فلزی X و y بر روی دو پایه شیشه ای قرار دارند. یك گلوله دیگر، Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزدیك آنها می آوریم، سپس یك سیم رسانا به دو گلوله x و y وصل می كنیم. بعد از مدتی سیم رسانا را بر می داریم و دست آخر نیز گلوله Z را از آنجا دور می كنیم. در این صورت :

الف: هر دو گلوله بدون بار باقی می مانند

ب: گلولهx بار مثبت و گلولهy بار منفی پیدا می كند

ج: گلوله x بار منفی و گلوله y بار مثبت پیدا می كند

د: هر دو گلوله بار منفی پیدا می كنند

 


تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392 | 11:07 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول