تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم مرحله ی استانی

1- در واكنش گاز نیتروژن با هیدروژن اگر تعداد مولوكولهای آمونیاك 8 باشد تعداد مولكول های هیدروژن و نیتروژن و نیتروژن مصرفی به ترتیب چقدر است؟

الف:  - 8  -4

ب: 12 - 4

ج:  - 4 - 12

د: 4 - 8

 

2- كدام تغییر زیر را اكسایش می گویند؟

الف: تبدیل آب به ئیدروژن و اكسیژن

ب: سوختن فیلم عكاسی

ج: تجزیه هیدروژن پراكسید

د: زنگ آهن در هوای مرطوب

 ادامه ی سوالات در ادامهی مطلب


3- برای خاموش كردن آتش در بعضی موارد از گاز و كربن دی اكسید استفاده می كنند، زیرا این ماده از طریق ......... آن را خاموش می كند.

الف:سرد كردن آتش

ب: خفه كردن آتش

ج: جلوگیری از رسیدن سوخت

د: سرد كردن و خفه كردن آتش

 

4- واكنش نوار منیزیم، اسید كلریدریك كندتر از واكنش پودر منیزیم با این اسید است، علت این تفاوت مربوط به كدام عامل زیراست؟

الف: غلظت

ب: سطح تماس

ج: فعالیت شیمیایی منیزیم

د: دما

 

5- كدام یك از موارد زیر به كمترین مقدار انرژی فعال سازی نیاز دارد؟

الف: نفت

ب: كك

ج: بنزین

د: چوب

 

6- تصویر یك ساعت در آئینه تخت زمان 12:55 را نشان می دهد. ساعت زمان ........... را نشان      می دهد.

الف:  11:05

ب: 11:55

ج: 01:05

د: 01:55

 

7- كدام گروه از گزینه های زیر منیر می باشند؟

الف: خورشید، ماه، ستاره

ب: كرم شب تاب، خورشید، ستاره قطبی

ج: لامپ، ماه، خورشید

د: كرم شب تاب، آئینه، خورشید

 

8- مقدار زاویه A در شكل مقابل چند درجه است؟

الف: 55 درجه

ب: 35 درجه

ج: 70 درجه

د: 45 درجه

 

9- در كدام آونگ بسامد كمتر است؟

                  الف:                     ب:                    ج:                        د:

 

10- زمان رفت و برگشت یك موج فراصوت به عمق یك دریا 20 ثانیه است. عمق دریا چند متر است.

الف: 340 متر

ب: 3400 متر

ج: 680 متر

د: 6800 متر

 

11- گلوله ای به جرم 20 گرم و با سرعت m/s 100 از تفنگی شلیك می شود. انرژی جنبشی آن در هنگام برخورد چقدر است؟

الف:  10000J

ب: 1000J

ج: 200J

د: 100J

 

12- كدام یك از اشعه های زیر در فیزیوتراپی مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف: اشعه ایكس

ب: اشعه گاما

ج: اشعه فرابنفش

د: اشعه فروسرخ

 

13- در آبشار نیاگارا در هر ثانیه 6200 متر مكعب آب از بلندی 49 متر پایین می ریزد. انرژی آبشار چقدر است؟

الف:

ب: 

ج: 

د: 

 

14- كدام یك از روابط زیر را برای شكل روبرو درست است؟(چگالی)

الف:  A=B>C

ب: A<B<C

ج: A>B>C

د: A<B>C

 

15- قطعه ای از موتوریك خودرو به جرم kg9/1 كه از تركیب دو فلز آهن و آلومینیوم ساخته شده است باید در دمای 150 درجه سانتیگراد كاركند. Kg196 انرژی لازم باشد تا دمای آن را از 20 درجه سانتی گراد به دمای 150 درجه سانتی گراد برساند. گرمای ویژه این آلیاژ چقدر است؟

الف:  

ب:

ج:   

د: 

 

16- یك جعبه فلزی با سطح سفید و یك جعبه فلزی با سطح سیاه و هم اندازه را تا 500 درجه سانتی گراد گرم می كنیم. كدام یك بیشتر انرژی تابش می كنند؟

الف: جعبه سیاه

ب: جعبه سفید

ج: هر دو به یك اندازه تابش می كنند.

د: هیچ كدام انرژی تابش نمی كنند.تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392 | 08:09 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول