تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات انگلیسی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات انگلیسی دوم راهنمایی

الف - در هر گروه کلمه ی ناهماهنگ را مشخص کنید . (1 نمره)

1. play - point - plate - pray ( ……………..)

2. black - blue - brown - read ( ……………..)

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب


ب- گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . ( 5/4 نمره)

3. Don't sit …………..the desk,please. ( on - in - at )

4. Point …………..the picture . ( on - in - to )

5. It's late .Please hurry …………. . ( in - on - up )

6. It's late. Let's …………… a taxi. ( go - come - take )

7. My sister …………….an egg every day. ( reads - eats - listens )

8. They ……………in the mosque. ( play - pray - get up )

9. Mina ………….. the room. ( works - studies - cleans )

10. We go to home ………….7 o'clock. ( in - on - at )

11. We eat ……………..at half past eight in the evening. ( breakfast -lunch - dinner )

ج از بین کلمات داده شده ، متضاد کلماتی که زیر شان خط کشیده شده را پیدا کنید و مقابل جمله ی مربوطه بنویسید.(یک کلمه اضافه است) ( 2نمره )

( stand - comes - close - night - hurry up )

12. Don't sit on the desk ,please.

13. He goes to home at 8.

14. I go to the library every day.

15. They open the windows at 8.

د- با توجه به رابطه ی کلمات در ستون A ، ستون B را کامل کنید (5/2 نمره)

( A )                                                                ( B )

16. table – chair                               desk - …………………

17. boy – father                                 girl - …………………..

18. boy – shirt                                  girl - ……………………..

19. boy – brother                              girl - ………………….

20. Tuesday - Monday                    Friday- …………………….

ه - با هر گروه از کلمات زیر یک جمله صحیح بنویسید.( 3نمره )

21. at / don't / look / book / your / Please.…………………………………………………………………

22. study / my / our / I / sister / and / books / every day .

…………………………………………………………………………………………..

و - با استفاده از کلمات داده شده در پرانتز جملات زیر را کامل کنید. یک کلمه اضافی است. (3/5 نمره)

( father – sees – football – lunch – nice – home – brown - walk )

23. We …………..to school every morning.

24 . My …………….prays at home every day .

25. She eats …………….at 12 every day.

26. He ………………that boy at school.

27. Mina reads her books at ……………….. .

28. ………………to see you .

29. These boys play ………………..at school.

ز - جمله های زیر را با استفاده از آموخته های خود کامل کنید. (5/2 نمره )

30. Reza …………….to bed at 10.

31. They …………….in the park every day.

32. We …………….on the blackboard.

33. They eat dinner at 8 in the ………………….

34. I walk to school ,but he goes ………………

ح- در جمله ی زیرکدامیک از قسمت هایی که زیرشان خط کشیده شده از نظر دستوری غلط است درست آن را بنویسید.(1نمره)

35.The students walks to school at 7 every morning.                       (………..……….) (………..……….)

غلط درست

ط-جملات زیر را با استفاده از please به صورت امری درآورید.( 2نمره)

36.You close the window.…………………………………………………………………….

37.You look at the map.…………………………………………………………………..

ی  مکالمه ی زیر را کامل کنید.(4نمره)

38. - A: Whose school ………………………..?

39. - B: That's my ……………….. .

40 . - A: I ……………..to school by bus.

41. -B: But I ………………..to school.

42 . - A: Nice ……………………….. .

43 . - B: Goodbye. ……………you tomorrow.

ک- شکل صحیح افعال داخل پرانتز را در نقطه چین بنویسید .( 3نمره )

44. This girl ……………….at seven o'clock every morning. ( get up )

45. They ………………..TV at home. ( watch )

46. The bus ………………. late . ( come )

ل- گزینه ی صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید. (5/4 نمره )

47. Akbar and Mansoor …………….lunch at home. ( eats - eat - to eat )

48. Ali and I …………………. to school . ( walks - walk )

49. We …………….Akbar and Mansoor at school. ( see - sees )

50. My father,Ali …………………in a library. ( work - works )

51. My father and Ali …………….. in a library. ( work - works )

52. ……………pray in mosque. ( He - My sister - I )

53. Don't stand up . Please sit ………………. . ( at - to - up - down )

54. Please …………….study this book. ( hasn't - aren't - don't )

55.These …………..eat dinner at school. ( boy - boys - student )

م کدام کلمه از نظر تلفظ با بقیه ی کلمات متفاوت است .(5/0نمره)

56. school , goodbye , book , look

ن در هر گروه ، زیر کلمه ای که تلفظ آن با لغت داخل پرانتز هماهنگ است ، خط بکشید.( 1نمره )

57. cup , bus , under , blue ( shoe )

58. whose , Monday , mother , come ( school )

س متن زیر را با دقت بخوانید و به سؤالات آن پاسخ کامل دهید.

Mr Amini is a teacher . He gets up at 6 and goes to school at seven fifteen. His bicycle is black. His brother , Ali has a car. He works in a library. He goes by car every day . They come home at four o'clock in the afternoon.

ع- مقابل جمله ی درست T و مقابل جمله ی غلط F قرار دهید.(5/1 نمره )

59. Mr Amini's brother is a teacher. ( ……………. )

60. Ali walks to the library every day. ( …………. )

ف- گزینه ی درست را انتخاب کنید .(5/1 نمره )

61. Mr Amini and his brother …………….home at 4. ( go - come )

62. Mr Amini goes to school by ………… ( car - bicycle )

ض- پاسخ کامل دهید . (2 نمره )

63. What color is Mr Amini's bicycle ? ………………………………………………………….
تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 11:44 ق.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول