تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات انگلیسی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات انگلیسی دوم راهنمایی

الف )در هر گروه از کلمه های داده شده ، زیرا کلمه نا هماهنگ از نظر معنی با سایر کلمه ها خط بکشید . (2 نمره )

1. black _ blue _ tea _ green.

2. father _ letter _ baby _ child.ب)پاسخ صحیح را انتخاب کرده و در جاهای خالی بنویسید.. (2نمره)

3. There are …………..days in a week.(two-six-seven)

4. He’s ……………. His clothes. (washing – putting on – saying)

5. There are many ……………….in the library(trees – books – cars )

6. I live on Azadi …………..(street – school – country )

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب


پ)با استفاده از کلمه های داده شده ، جمله های زیر را کامل کنید . ( یک کلمه اضافی می باشد ) (2 نمره )

Bus – English – sick – house - quarter

7.  It’s a ……..Past six .

8. I go to work by ………. .

9.  Mina was ……..last night .

10. He teaches ……….. in our school .

ت) با استفاده از عبارات ستون B به سوأل های ستون A پاسخ دهید .( یک عبارت در ستونB اضافی است )        (2 نمره )

A                                                              B

11. What is your father’s name ?                        a) My name is Reza .

12. Do you like ping – pong ?                              b) Yes , I do .

                                                                  c) His name is Javad .

ث) از بین کلمه های داده شده کدام کلمه در تلفظ i با بقیه متفاوت است ؟ آن­را در جای خالی بنویسید  (1 نمره )

13. nine – nice - live – time                                                   ______________

دیکته

ج)- با توجه به تصاویر ،‌ کلمه های ناقص زیر را با حروف مناسب کامل کنید . (3 نمره )

14. s_ o _ n           15) s _ _ p                           16.  pol _ ce _ an

                                     

چ) در هر جمله دیکته ناقص کلمه های مشخص شده را با حرف یا حروف مناسب کامل کنید  . (3 نمره )

17. My sister g_ts up at 5:30.

18. Ali eats his br_ak f_st at 7 every morning.

19.  Mina does her ho_ework every evening.

20. Please l_ok at your book.

21. She has a br_wn scarf.

ح-گزینه صحیح را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید . ( 8 نمره )

22. Please ___________ a blue umbrella.

a. point                b. points            c. to point           d. point to

23. Where____________ your  father  work ?

a. is                       b. does        c. do                       d. has

24. Ali and I study _____________ books in the library.

a. his                   b. my                 c. their                d. our

25. These _____________ are green.

a. pens             b. glass              c. ruler                 d. pencil

26. How many soldiers are ___________ in the house ?

a. they                 b. there               c. these               d. those

27. He has ___________ English book.

a. two                  b. many               c. a             d. an

28. This is my pen. __________ pen is that ?

a. Whose             b. who                 c. How many                 d. what time

29. The doctor comes to our house __________ Monday .

a. up                    b. on                    c. by                              d. in

خ – جمله زیر را امری کنید . (1 نمره )

30. I clean the blackboard .

Please , ____________________

د- جمله زیر را با کلمه پرسشی داخل پرانتز سوألی کنید . ( 1 نمره )

31. He needs four pens . ( How many )

____________________________

ذ – با توجه به تصویر وقت (ساعت) را به یک صورت بنویسید . (یک نمره)

32. What time is it ?

____________________________

 

 

ر- با مرتب کردن کلمات جمله صحیح بسازید . (2 نمره)

33. he – live – does – where - ?                ___________________________________

34. at 10 – every – go to bed – night – I         _____________________________

ز- با استفاده از عبارات سمت راست مکالمه زیر را کامل کنید . ( یک عبارت اضافی است )(3 نمره)

A : Hello , Zahra . what time is it ?

take a taxi

see you later

quarter to eight

hurry up

It’s late

35.B : It’s a  ______________.

36. Please ___________.

A : Why                                 ?

37.B : ______________ .

38.A : Let’s  ______________ .

                               B : Ok

 

ژ- جاهای خالی را با what  و How many و when و where  کامل کنید . (4 نمره)

39. _______does she go to bed ? she goes to bed at 10 : 30.

40. _______do you live ? I live in Yazd.

41. _______brothers does Ali has ? He has two brothers .

42. _______is his brother ? He is a teacher .

س- جملات زیر را با صفات ملکی مناسب زیر کامل کنید .(2 نمره)

(my – your – his – her – our – their)

43. I have a good teacher . _________ name is Mr. Amini .

44. you and I have a ball . __________ ball is blue .

45. I have a car . ___________ car is blue .

46. My mother has an umbrella . __________ umbrella is black .

 

ش- درک مطلب ، متن زیر را بخوانید .

Mina is a student. She has a green dress. Her brother , Ali , has a blue shirt and a black hat. He goes to Bahar school. He goes to school by bus .

با توجه به متن به سوألات فقط پاسخ Yes یا No بدهید .(2 نمره)

47. Does Ali walk to school?    (_______)

48. Is Mina’s dress green?    (_______)

با توجه به متن به سوأل زیر پاسخ کامل بدهید .(1 نمره)

49. What colour is Ali’s hat ?

 

 

تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 05:54 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول