تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات عربی دوم راهنمایی
:حمایت کنید1

نمونه سوالات عربی دوم راهنمایی

لغات زیر را ترجمه كنید:

الحطب:             كثیره:            مكّار:             بارداً:             سجّیل:             سراج:

الضیافه:             آیه:             نادم:            موظف:         

زشت:           سایه:              دشمن:             میز:               نمك:            چشم:        

راه:              روباه:               بهار:           كمك كردن:        

 

ترجمه كلماتی كه زیرشان خط كشیده شده است را بنویسید:

الف: فظهر المكر و افتضح المكار !                    عجب الذئب كثیراً من هذه الضیافه.

ب: نعم ... السّارقون هكذا !                            الیوم ضیافه فی بیت الاسد.

ج: بعد مده كسبا اموالاً كثیرهً.                         عند ما رجعت الامّحزنت كثیراً.

د: هل هو غرابٌ ؟                                        فقد رسالهً مهمه للرّئیس.

ه: فحمل حجارهً من سجّیلٍ.                           وصلت الی خنادقهم.

 

ترجمه واژه های (ساده لوح، سنگ، سایه) به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟

الف: ساذج ، سجیل ، ظلمه             ب: صدیق ، حجاره ، ظلمه            

ج: ساذج ، حجاره ، ظلّ                  د: صدیق ، سجیل ، ظل            

 

ترجمه واژه های (الجو، عبدك، الرساله) به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟

الف: هوا، بندگان، راستی                ب: هوا ، بنده تو ، نامه            

ج: سرد ، بنده تو ، راستی                د: سرد ، بندگان ، سنگ            

 

ترجمه هر كلمه را از بین كلمات داده شده انتخاب كرده و مقابل آن بنویسید. (2 كلمه اضافی است.)

(آتش، پاداش،‌ سوخته،‌ فجأهً، الكحول، اختبار)

الجزاء:             النار:                    اكل:                       آزمایش:

 

كدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف:    السیّد : آقا                               ب:      مهمه: مهمات

ج:      ظلمه اللیل: تاریكی شب              د:       الربیع: ب

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلبهار

2

جملات عربی زیر را به فارسی روان ترجمه كنید.

الف: عندما وصلا الی تلك الشجره.              ب: لماذا وقعت فی الماء.                ج: هنّ جهدن كثیراً.

د: عندما رجعت الام، حزنت كثیراً.             ه:‌ تعب كثیراً ثمّ رجع الی غرفته.              و:‌ شربت قلیلاً من الماء.

 

جاهای خالی را با ترجمه مناسب كامل كنید. (با توجه به جمله داده شده)

الف: سترت نفسی بین الاشجار.   ........... خودم را بین ............ .

ب: هل نسیت مره اخری.    آیا ............. بار دیگر.

ج: لماذا لعبت بالكبریت.     برای چه .................. با كبریت.

د: الزّرّافه و الغزاله وصلتا الی بیت الاسد.   زرافه و آهو به خانه شیر .............. .

ه: فصرخ الصّیّاد و هربت الغزاله.     پس شكارچی ................. و آهو ................ .

و: انت سرقت الاموال.      تو پولها را ................... .

 

ترجمه جمله « فظهر المكر و افتضح المكار.» كدام گزینه است.

الف: حیله آشكار شد و حیله گر رسوا شد.

ب: پس درستی آشكار شد و حیله گر رسوا شد.

ج: پس حیله گر رسوا شد و سادگی آشكار شد.

د: پس حیله پنهان شد و حیله گر رسوا شد.

 

ترجمه جمله « تعب كثیراً ثمّ رجع الی غرفته.» كدام گزینه است؟

الف: خیلی ناراحت شد سپس به اتاقش داخل شد.

ب: خیلی خسته شد سپس به اتاق آنها داخل شد.

ج: بسیار خسته شد سپس به اتاقش بازگشت.

د: بسیار خسته شد سپس به اتاق آنها بازگشت.

 

كدام گزینه جمله را كامل می كند. «............... علیه و اسرته»   (بر او حمله كردم و او را اسیر كردم.)

الف: سترت             ب: عبرنا                ج: هجمتِ                 د: هجمتُ

كدام گزینه جمله را كامل می كند. « ............. الامّ عینها ................ الیهما بحسره. » 

   الف: فتحت، نظرت         ب: فتحتا، نظرت         ج: فتحت، نظرتا           د: فتحتا، نظرتا

3

با استفاده از «نعم» پاسخ دهید..

الف: هل كسبتم الحسنات؟

ب: هل قرات القرآن؟

 

پاسخ جمله داده شده در كدام گزینه آمده است؟   (هل طلبتم جنّات الله؟)

الف: نعم طلبنا جنّات الله.                       ب: نعم طلبت جنّات الله.                      

ج: نعم طلبت جنّات الله.                         د: نعم طلبوا جنّات الله.                      

 

پاسخ این جمله در كدام گزینه آمده است؟                                                                          

هل فرحت بنعمه الله؟         نعم .............. بنعمه الله.                                                           

الف: فرحنا.           ب: فرحت.            ج: فرحت.              د: فرحت.

4

معادل عربی فعلهای زیر را بنویسید.

الف: رفت. (مفرد مؤنث) (...................... )                      ب: رسیدند. (مثنای مذكر) (..........................)

ج: تعجب كردند. (جمع مذكر) ( ........................)              د: باز كردند. (مثنای مؤنث) (.....................)

ه: دیدید. (مثنای مذكر) (.......................)                        و: نوشتید. (جمع مؤنث)  (.........................)

ز: خسته شد (مفرد مذكر) (......................)                        ح: قرار دادم. (......................)

ط: قبول كردیم. (........................)                                 ك: گم كردید. (مثنای مؤنث) ( .......................)

 

معادل عربی فعل داده شده در كدام گزینه آمده است؟

باز كرد. (مؤنث)

الف: فتحت                  ب: فتحت                ج: فتحت                   د: فتحت

گفتند. (جمع مذكر)

الف: قالتا                      ب: قالوا                  ج: قالت                     د: قال

نشستید. (جمع مؤنث)

الف: جلستم                 ب: جلسوا                 ج: جلستن                  د: جلسن

 

كدام گزینه معادل عربی كلمات داده شده می باشد؟

فائزه و سعیده ................ (رفتند) الی المدرسه.

الف: ذهبا                 ب: ذهبتا                 ج: ذهبن                  د: ذهبت

الطّالبه .............. (برداشت) كتبها.

الف: أخذ                 ب: أخذت                 ج: أخذت                  د: آخذت

الطّفل .................... (خوشحال شد)

الف: فرحت              ب: فرح                    ج: فرحا                  د: فرحت

التلامیذ ................. (رسیدند) الی وسط الغابه.

الف: وصلوا              ب: وصلن                 ج: وصلتنّ                د: وصل

الّهمّ أنت قد ............. (قراردادی) القرآن آیهً للنّاس.

الف: جعلت             ب: جعلت                 ج: جعلت                  د: جعلت

ایتها الطالبات هل .................... (خارج شدید) من الصّفّ.

الف: خرجتم           ب: خرجن                 ج: خرجتن                د: خرجوا

5

از حروف اصلی داده شده صیغه های خواسته شده را بنویسید.

الف:  فعل ماضی مثنای مذكر غائب از ( لعب)

ب: فعل ماضی مفرد مؤنث غائب از (حفظ)

ج: فعل ماضی جمع مذكر مخاطب (كتب)

د: فعل ماضی مثنای مذكر مخاطب از (سمع)

ه: فعل ماضی متكلم وحده از (فرح)

 

نوع و صیغه افعال زیر را مشخص كنید.

الف- نظرنا (      ) (                          ) ،            ب- كسبوا (        ) (                             )

 ج- رجعت (      ) (                           ) ،            د- دخلن (        ) (                             ) 

 

فعلهای داده شده را مقابل صیغه های هر فعل قرار دهید.

(ضربت ، تركنا ، قبلت ، عملوا ، جلستما ، قصدت)

الف: مفرد مذكر مخاطب               ب: متكلم وحده                        ج: جمع مذكر غائب                  

د: متكلم مع الغیر                         ه: مفرد مؤنث غایب                  و: مثنای مذكر مخاطب

 

كدام گزینه به ترتیب اسم صیغه فعلهای داده شده می‌باشد؟

(طلبوا  ،    قصدتن   ،    فرحتا)

الف: جمع مذكر مخاطب ،‌ جمع مؤنث مخاطب ، مثنای مؤنث غائب

ب: جمع مذكر غائب ،‌ جمع مؤنث غائب ، مثنای مذكر غائب

ج: جمع مذكر غائب ،‌ جمع مؤنث مخاطب ، مثنای مؤنث غائب

د: متكلم وحده ، متكلم مع الغیر ، مفرد مؤنث مخاطب

 

كدام گزینه به ترتیب فعلهای صیغه‌های داده شده می‌باشد ؟

(مفرد مذكر مخاطب– متكلم مع الغیر–جمع مؤنث غائب)

الف- لعبت  ،‌ لعبت  ، لعبن               ب- لعبت  ،‌ لعبنا  ، لعبن              

ج- لعبت  ،‌ لعبوا  ، لعبن                   د- لعبوا  ،‌ لعبنا  ، لعبتن              

6

ضمایر داده شده را در جای خالی مناسب قرار دهید. دو كلمه اضافی است.

(هی، انت، نحن، هنّ، أنتنّ، أنتما)

الف: .............. ضربنا،      ب: .............. قصدتنّ،      ج: ................ فرحت،          د: ............... كسبت

 

ضمیر فعل (عبدت) در كدام گزینه آمده است؟

الف- انت                  ب- انتما             ج- انا                   د- هی

ضمیر فعل (عبروا) در كدام گزینه آمده است؟

الف- انتم                  ب- هما             ج- هم                   د- هنّ

 

در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.

الف: ایها الطفل ! .............. أكلت الطعام.                  ب: ............... ركعت و سجدت لله.

ج: ایها الرجال ............... خرجتم من البیت.                د: ............... نهضت من مكانها.

ه: .............. دخل الی الصّفّ.                                 و: ............... قبلنا دین الاسلام.

7

نوع كلمات زیر را مشخص كنید. (اسم ، فعل ، حرف)

« عندما وصلا الی تلك الشجره »

 

كدام گزینه اسم نمی باشد؟

الف: وجدا ،            ب: الاموال ،               ج: المكّار ،              د: شجرهً

كدام گزینه فعل نیست؟

الف: السارقون ،            ب: صدیق ،               ج: جلسن ،              د: الف و ب

كدام گزینه حرف نیست؟

الف: جلست ،            ب: الی ،               ج: من ،              د: علی

 

كدام گزینه به ترتیب «اسم، فعل، حرف» می باشد؟

الف- الفتح، سرقت، الی         ب- جلسوا، فی، السّارقون        

ج- علی، شجرهٌ، سمع            د- الاموال، من، كسبا        

 

كدام گزینه فعل می باشد؟

الف: الغزالهُ         ب: من              ج: یومٍ             د: حملتنّ

 

كلمات داده شده را در جدول قرار دهید و مفرد هریك را بنویسید. (مخلصون، ظلمات، ایّام)

 

جمع مكسر

جمع مؤنث سالم

جمع مذكر سالم

مفرد

.............

 

 

.............

 

...............

 

.............

 

 

.............

..............

 

جمع مؤنث سالم و مفرد آن در كدام گزینه آمده است؟

الف: جنّات، جنّّه                        ب: خاشعات،‌ خاشع

ج: مصلحون ، مصلح                    د:  ظلمات، ظلم

 

در مورد كلمه «التلمیذان» كدام گزینه صحیح است؟

الف: جمع مذكر سالم           ب: مثنای مذكر             ج: جمع مكسر             د: مثنای مؤنث

 

در مورد كلمه «محترمان» كدام گزینه صحیح می باشد؟

الف: جمع مؤنث سالم           ب: جمع مكّسر           ج: مثنای مؤنث             د: مثنای مذكر

 

كدام گزینه برای جای خالی صحیح می باشد؟

اولئك ............. فی الصّفّ.

الف: المجتهدون،       ب: المجتهده،         ج: المجتهدان،         د: المجتدتان

............. عالمتان محترمتان.

الف: هاتین،       ب: هاتان،         ج: هذه،         د: ذلك

8

جملات مذكر را به مؤنث و مؤنث را به مذكر تبدیل كنید.

الف- دخل المعلّم فی الصّفّ.

ب- الطّالبان خرجا من البیت.

ج- المعلّمات وصلن الی المدرسه.

د- هم فتحوا الحانوت.

و- انت قرأت الدّرس.

 

جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب كامل كنید.

الف- التلمیذات .................... لله. (سجد)

ب- الرجال ................ من الماء. (شرب)

ج- المعّلمان .................... الی المدرسه. (ذهب)

د- ایتها الطفله اهل .................. محفظتك؟ (فتح)

ه- ایّها القاضی ! .................... بالعدل. (حكم)

 

گزینه مناسب را برای جای خالی انتخاب كنید؟

الاطفال ............... محفظتهم.

الف- أخذ              ب- أخذتا               ج- أخذوا              د- أخذن

المؤمنون ............... لله.

الف- ركعن              ب- ركعتن               ج- ركعتا              د- ركعوا

البنتان ............... فی الغرفه.

الف- جلس              ب- جلستا               ج- جلسا              د- جلست

9

غلطهای مشخص شده را تصحیح كنید.

الف: الطالبان وصلن الی المدرسه.                   ب: العالمون ذهبتم الی المكتبه.

ج: الرّجلان فتحوا حانوتهم.                          د: ایها المسلمون حكمتنّبالعدل.

ه: ایتها الطالبات بلغت الرّشد.

10

كدام گزینه صحیح می باشد؟

الف: انت دخلت               ب: انت دخلتما                  ج: انت دخلت              د: هی دخلتنّ

 

كدام گزینه صحیح می باشد؟

الف: علی و حسین نظرتا       ب: علی و حسین نظروا        ج: علی و حسین نظرا        د: علی و حسین نظرتما

 

كدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف: العالم كتب           ب: العالم كتبا              ج: العالمون كتبوا              د: العالمه كتبت

 

جمله صحیح را با (ص) و جمله غلط را  با (غ) مشخص نمائید.

الف: در فعل ماضی «تا» علامت صیغه مثنای مؤنث غائب است. (      )

ب: در فعل ماضی «تم» علامت صیغه مثنای مذكر مخاطب است. (      )

ج: در فعل ماضی «ت» علامت صیغه متكلم مع الغیر است. (      )

د: ضمیر صیغه جمع مؤنث مخاطب «انتن» است. (      )

ه: ضمیر صیغه مفرد مؤنث مخاطب «انت» است. (      )

و: علامتهای جمع مذكر سالم « ون و ین» است. (      )

ز: علامت جمع مؤنث سالم «ات» است. (      )

 

با ضمایر داخل پرانتز جملات داده شده را بازنویسی كنید.

الف- انتما شكرتما ربّ العالمین. (أنا)               ب- أنتنّ تركتنّ عباده الطّاغوت. (انتم)

ج- انت دخلت فی دین ا... . (هم)                   د- هو كتب بالقلم. (هنّ)

 

بازنویسی شده جمله « انتنّ تركتنّ عباده الطاغوت» با ضمیر «انتم» كدام گزینه است؟

الف: أنتم تركوا عباده الطاغوت.                   ب: أنتم تركتنّ عباده الطاغوت.

ج: انتم تركتم عباده الطاغوت.                     د: انتم تركنا عباده الطاغوت.

 

بازنویسی شده جمله « هو قرأ الكتاب» با ضمیر «هنّ» كدام گزینه است؟

الف: هنّ  قرأت الكتاب.                   ب: هنّ  قرأن الكتاب.                  

ج: هنّ  قرءتا الكتاب.                       د: هنّ  قرءا0الكتاب.                  

منبع:http://arabicclass1234.blogfa.comتاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 06:40 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول