تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ادبیات دوم راهنمایی در حد تیز هوشان
:حمایت کنید


نمونه سوالات ادبیات دوم راهنمایی در حد تیز هوشان
-کدام گزینه از لحاظ معنی با گزینه­های دیگر تفاوت دارد؟

1- شوریده            2- درمانده                           3- عاشق                            4- شیفته

2- کدام گزینه مترادف« عطوفت» است؟

1- طراوت             2- لطیف                            3- رأفت                             4- عاطفه

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب


3- املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن نادرست است؟

1- فارغ: آسوده       2- تقسیر: سهل انگاری            3- نوابغ: تیز هوشان                4- اعجاز: شگفتی

4- همه­ی گزینه­ها به جز.......... هم خانواده­ی «مصاحبت» می­باشند؟

1- صحبت             2-  صحابه                           3- صاحب                           4- نصیحت

5- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

1- او از صید گنجشکی کوچک با تیر وکمان احساس بیزاری وتنفّر می­کرد.

2- اکثریّت ایرانیان نسبت به اسلام صمیمی بودند و انگیزه­ای به جز خدمت به اسلام نداشته­اند.

3- در کلاس آفرینش و زیبایی طبیعت، عظمت و جاذبه­ی خالق درس را با همه­ی وجودم لمس می­کردم.

4- آدمی برای پس از مرگ، نام نیک اندوزد و دانش، فرمان گزار است و مال­، فرمان بردار.

6- در کدام گزینه گروه کلمات متضاد نیستند؟

1- فروتنی و خودخواهی                2- حاصل و تحصیل      3- بیدار و خفته          4- دانایی و نادانی

7- املای کدام گزینه درست است؟

1- حسرت و آه                           2- عتش مطالعه                    3- روح مزاب             4- اسنای سفر

8- کدام گزینه دو تلفّظی نیست؟

1- یادگار                                 2- پیرمرد                 3- مهربان                 4- مرزبان

9- املای کدام گروه از واژگان زیر غلط است؟

1- قطعه حصیر                2- جامه وکفش           3- مزدوران خوان                   4- غرقه­ی شکوه

10- در كدام گزینه همه­ی كلمات جمع هستند؟

1- بیابان، پایان ، داستان                                    2- قهرمان، درختان، ائمّه

3- درخشان، ادعیّه، لرزش­ها                               4- رموز، قلّه­ها، دوستان

 

 

ب) متون نظم و نثر و درک مطلب

 

11- در درس زنگ آفرینش که بچهّ­ها در کلاس جنگل سبز مشعول گفت وگو هستند، کدام گزینه آرزوی جوجه­ پرستوی کوچک است؟

1- گفت­: می­خواهم آفتاب شوم.                               2- باز پیغمبر بهار شوم.

3- در دل آسمان رها باشم.                                    4- روز و شب زائر حرم باشیم.

12- کدام گزینه زهد و پارسایی پیامبر گرامی اسلام (ص) را نشان می­دهد؟

1- هیچ گاه زبانش را به دشنام نمی­آلود.            2- سخن هم­نشین خود را نمی­برید.

3- از بیماران عیادت می­کرد.                         4- قوت غالبش نان جوین و خرما بود.

13- کدام گزینه از نظر معنا و مفهوم با گزینه­های دیگر تفاوت دارد؟

1- هجوم فتنه­های آسمانی/ مرا آموخت علم زندگانی

2- ز وحشت سست شد بر جای ناگاه/ ز رنج  خستگی درماند در راه

3- مرا در دام­ها بسیار بستند / ز بالم کودکان پرها شکستند

4-  نگشت آسایشم یک لحظه دم ساز/ گهی از گربه ترسیدم گه از باز

14-  باتوجّه به درس « سرزمین علم و فرهنگ»کدام گزینه درباره­ی وزیران لایق و دانش دوست ایراننادرست است؟

1- خواجه نصیر الدّین توسی: احیای مراکز علمی                     

2- امیرکبیر: تأسیس دارالفنون

3- خواجه رشید الدّین فضل­ا... همدانی: ایجاد کتاب­خانه و رصدخانه        

4- خواجه نظام الملک: ایجاد مدارس نظامیّه

15- با توجه به درس « کژال» نویسنده در جمله­ی « روناک! دایه­ات به مره روله» از چه گویشی بهره برده است ؟

1- لُری                     2- ترکی                   3- کردی                  4- بلوچی

16- کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟

« من این جا چون نگهبانم تو چون گنج /  تو را آســودگی باید مرا رنج»

1- نگردد شاخک بی بن برومند /  زتو سعی و عمل باید، زمن پند

2- نمودش بس که دور آن راه نزدیک /  شدش گیتی به پیش چشم تاریک

3- هنوزت نیست پای برزن و بام /  هنوزت نوبت خواب است و آرام

4- بباید هر دو پا محکم نهادن /  ازآن پس فکر بر پای ایستادن

17- با توجه به مصراع « حالی خوش باش و عمر بر باد مکن» منظور از خوش بودن در کدام گزینه آمده است؟

1- خنده­های بیهوده     2- خوش گذرانی    3- الکی خوش بودن 4- دل­ دیگران را شاد کردن

18- تناسب معنایی این جمله­ی زیبای نهج البلاغه :« الفُرصه تمُرّ مَر السّحاب فانتهزوا فُرص الخیر» با کدام گزینه کمتر است؟

1- زندگی همین لحظه­هاست.              2- باید به امید آینده نشست.

3-فرصت­ها سریع می­گذرند.                4- فرصت­های عزیز را دریابید.


 

19- مفهوم عبارت:« دانشمندان چندان که روزگار پاید، پاینده­اند.» در همه­ی گزینه­ها به جز گزینه­ی ......... آمده است.

1- دانشمندان تن­هایشان پایدار وپاینده است.           2- دانشمندان تا دنیا باقی است، نامشان زنده است.

3- دانشمندان نشانه­هاشان در دل­ها آشکار است.        4- دانشمندان همیشه یادشان به نیکی پایدار است.

20- کدام گزینه به مفهوم مصراع« جهان جمله فروغ روی حق دان» نزدیک نیست؟

1- بر ورق سبز برگ/ خطّ خدا را بخوان.

2- برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ جلوه­ی روی خداست.

3- الهی، همه را چشم امید به درگاه تو باز است.

4- هر ورقش دفتری است/ معرفت کردگار.

21- مفهوم عبارت« حرم دل او را آرام می کرد و مدرسه اندیشه­اش را» با کدام گزینه تناسب کمتری دارد؟

1- به مدرسه و درس علاقه زیادی داشت.             2- با زیارت حرم به آرامش می­رسید.

3- حرم و مدرسه اندیشه­اش را مشغول می­کرد.       4- شوق خواندن دلش را تسکین می­داد.

22- عبارت:« دلبستگی او به شعر و ادب تا اندازه­ای بود که سر در خانه­اش را به بیتی از سعدی آراسته بود.» از ویژگی­های کدام یک از شخصیّت­های زیر است؟

1- دکتر محمودحسابی                                    2- علامه محمدتقی جعفری    

3- دکتر سعید کاظمی آشتیانی                         4- دکتر مصطفی چمران

23- در کدام گزینه ترکیب محاوره­ای به کار نرفته است؟

1- شب به قهوه­خانه­ای وارد شدیم که بالای شهر رفسنجان است.  

2- پرید میان حرفم که:« چه غلطی کردیم تو را آوردیم».

3- مجیدخان، به نظرم مخت عیب کرده است.

4- این بغل مغل­ها می­خواستی بروی، آره؟

24- کدام گزینه دلیل خرده­گیری، لجبازی و سرکشی نوجوان نمی­باشد؟

1- رو به توسعه بودن حسّ داوری و تشخیص                   2-  میل به مهم جلوه کردن و مورد توجّه قرار گرفتن

3-  شوق به آزادی و خود مختاری                      4- شوق به دریافتن معنا و مفهوم زندگی

 25- ترکیب کنایی در عبارت« تو نیز اگر بخفتی بهتر از آن که در پوستین خلق بیفتی» یعنی:

1- پوستین مردم را به تن کنی.                         2- از آن­ها پیروی کنی.

3- غیبت آنان را بکنی                                   4- تا صبح بیدار باشی.

 

 

   پ) دانش­های ادبی( آرایه­ها و عناصر زیبایی سخن)

26-كدام گزینه از نظر نوع نثر با گزینه­های دیگر تفاوت دارد؟

1-      مال با هزینه کردن کم آید ودانش با پراکنده شدن بیفزاید.

2-      شما كه از سرما و گرما چنین می‏گریزید، با شمشیر برهنه‏كجا می‏ستیزید.

3-      ای کمیل، پس آن چه تور را می گویم، از من به خاطر دار.

4- الهی، حجاب‏های ظلمت را از راهمان بردار و ما را به خودمان وامگذار.

     27-  کدام گزینه‌ از لحاظ کاربرد آرایه­ی« تشخیص» با گزینه­های دیگر متفاوت است؟

1- نسیم سرهای نهال­های جوان را به نشانه­ی احترام با من خم کرده بودند.

2- دشت یک­پارچه صدا شده بود و  ناله ومویه. باد صدای کژال را غلتاند.

3- بعضی درختان حتی در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی­آورند.

4- باز هم جیغ. آزاد دوید. صدا از سمت تپّه بود. کسی کمک می­خواست.

28- زوایه­ی دید در کدام گزینه با گزینه­های دیگر متفاوت است؟

1- کژال روناک را بغل زد و به راه افتاد. روناک انگشتش را به دهان گذاشته بود و می­مکید.

2- درست یادم هست، شبی که قراربود روز بعدش بروم اصفهان، از دل شوره و خوش­حالی خواب به چشمم نیامد.

3- به تمام افراد گردانمان، از جمله خودم، پانزده روز مرخصی داده بودند. وقتی آمدم خانه، دیدم اگر به آقایم و مخصوصا ننه­ام بگویم که مرخصی آمده­ا­م......

4- من قلب کوچولویی دارم، خیلی کوچولو؛ خیلی خیلی کوچولو. مادر بزرگم می­گوید: قلب آدم نباید خالی بماند.

29- کدام گزینه­ از لحاظ هم­آوایی با گزینه­های دیگر متفاوت است؟

1- اسیر، اثیر              2- مریز، مریض           3- عرض، ارض           4- قصّه، غصّه
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1392 | 01:55 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول