تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی
:حمایت کنید

نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی

1- در هنگام روشن كردن كبریت انرژی فعال سازی از كجا تامین می شود؟الف: فسفر سر چوب كبریتب: گوگرد


ج: چوب كبریت

د: اصطكاك


2- اگر بدن انسان نیاز فوری به انرژی داشته باشد به نظر شما پزشك بهتر است كدام ماده را تجویز كند؟


الف: سرم قندی

ب: سرم نمكی

ج: آمپول ویتامین

د: آمپول آنتی بیوتیك

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب

 

3- كدام یك از تغییرات زیر گرماده است؟

الف: خشك شدن نان

ب: تصعید قرص نفتالین

ج: تشكیل شبنم

د: فتوسنتز

 

4- برای اینكه زاویه بین مداد و تصویرش در یك آینه تخت 120 درجه باشد. زاویه بین مداد و آینه چند درجه باید باشد؟

الف: 120 درجه

ب: 90 درجه

ج: 60 درجه

د: 30 درجه

 

5- شمع روشنی در فاصله كانونی یك آینه كاو قرار می دهیم. مشخصات تصویر تشكیل شده چگونه است؟

الف: مجازی – كوچك تر

ب: حقیقی – كوچك تر

ج: مجازی – بزرگ تر

د: حقیقی – بزرگ تر

 

6- موقعی جسم مرئی شود كه ..........

الف: منیر باشد یا نور را منعكس كند

ب: منیر باشد

ج: نور را منعكس كند

د: نور را از خود عبور دهد

 

7- كدام یك از موارد زیر در مورد امواج صحیح می باشد؟

الف: هر چه محیط غلیظ تر، باشد سرعت امواج صوتی كمتر است.

ب: هر چه محیط غلیظ ترشود، سرعت امواج الكترو مغناطیسی بیشتر است.

ج: هر چه محیط غلیظ ترشود، سرعت امواج الكترو مغناطیسی كمتر است.

د: امواج الكترو مغناطیسی در خلاء منتشر نمی شود.

 

8- تصویر جسمی روی پرده به صورت وارونه تشكیل شده است. نوع آینه و محل قرار گرفتن جسم كدام یك از موارد زیر است؟

الف: محدب – خارج از كانون

ب: محدب - روی كانون

ج: مقعر – خارج از كانون

د: مقعر – روی كانون

 

9- چشم های شخصی از پشت عینك درشت تر دیده می شود. عیب چشم و نوع عینك وی چگونه است؟

الف: دوربین - واگرا

ب: دوربین - همگرا

ج: نزدیگ بین - واگرا

د: نزدیك بین - همگرا

 

10- در شكل مقابل زاویه باز تابش از آینه B چند درجه است .

الف: 80

ب: 60

ج: 50

د: 20

 

11- یك كیلوگرم یخ صفر درجه را به آب 5 درجه تبدیل كرده ایم؟ برای این كار چند ژول انرژی گرمایی به كار رفته است؟

الف:333 كیلو ژول

ب: 335 كیلو ژول

ج: 338 كیلو ژول

د: 350 كیلو ژول

 

12- كدام یك از آونگ های زیر دارای بسامد بیشتری است(طول آونگ ها در همه آنها یكسان است)

الف: آونگ با وزنه 40 گرمی

ب: آونگ با وزنه 30 گرمی

ج: آونگ با وزنه 20 گرمی

د: در همه موارد یكسان است.

 

13-  اگر چگالی آلومینیوم  باشد یك متر مكعب از آلومینیوم چه مقدار جرم دارد.

الف:  2700 گرم

ب: 2700 كیلو گرم

ج: 27000 گرم

د: 27000 كیلو گرم

 

14- در كدام مرحله از مراحل موتور چهارزمانه سوپاپ بنزین و خروج دود بسته است؟

الف: مرحله مكش

ب: مرحله انفجار

ج: مرحله خروج دود

د: در هر چهار مرحله بسته است.

 

15- چگالی كدام یك مواد از بقیه بیشتر است؟

الف: جیوه

ب: طلا

ج: مس

د: آب

 

16- اگر 4 گرم بخار آب جوش را در نقطه جوش به آب جوش تبدیل كنیم چند ژول گرما از دست می دهد؟

الف: 2250 ژول

ب: 9000 ژول

ج: 2254 ژول

د: 384 ژول

 

17- انرژی درونی كدام یك از همه كمتر است؟

الف: آب حوض صفر درجه

ب: آب استخر 30 درجه

ج: آب دریاچه ارومیه 30 درجه

د: آب 90 درجه درون استكان

 

18- كدام یك از كانی های زیر ثانویه نیستند؟

الف: هالیت

ب: ژیپس

ج: گرافیت

د: فلدسیات

 

19- در كدام كانی زیر كربن وجود دارد؟

الف: كواتز

ب: فلدسپات

ج: میكا

د: كلسیت

 

20- كدام یك منشاء گرمای درون زمین را توجیه نمی كند؟

الف: فشار سنگ های بالایی

 

ب: گرمای هنگام پیدایش زمین

ج: مواد رادیو اكتیوزمین

د: گرمای ماگما

 

21- با توجه به خواص كانی ها كدام گزینه زیر نادرست است؟

الف: جلاء یعنی چگونگی انعكاس یا عبور نور از كانی

ب: مقاومت كانیهای مختلف ثابت نیست

ج: كانیها اجسامی متبلور هستند

د: برای تشخیص رنگ گردكانی به رنگ خود آن توجه می كنیم.

 

22- كدام كانی جزء مواد تشكیل دهنده ی پوسته زیر اقیانوس نیست؟

الف: سیلیسیم

ب: منیزیم

ج: اكسیژن

د: آهن

 

23- منبع اصلی انرژی انسان به ترتیب كدام گزینه زیر می باشد؟

الف:  %41 نفت - %24 زغال سنگ - %22 گاز

ب:  %41 نفت - %22 زغال سنگ - %24 گاز

ج:  %24 نفت - %22 زغال سنگ - %41 گاز

د:  %22 نفت - %41 زغال سنگ - %24 گاز

 

24- سنگ های ................ با تامین .............. درصد از انرژی مصرفی آدمی اهمیت ویژه ای دارند.

الف:  آذرین - %78

ب: رسوبی - 87

ج: دگرگونی – 80

د: رسوبی - 78

 

25- وجود چه عناصری در سنگ های آذرین موجب تیرگی رنگ آن ها می شود؟

الف:  آلومینیوم،سدیم، پتاسیم

ب: آلومینیوم،سدیم،منیزیم

ج: آهن،منیزیم،كلسیم

د: آهن،منیزیم،پتاسیم

 تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1392 | 02:24 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول