تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم  دوم راهنمایی

1- مهمترین كار برسیلیوس چه بود؟

الف: كشف عنصر های سیلیسم، سلینم و توریم

ب: اندازه گیری جرم اتمی بیش از 50 عنصر زمان خود

ج: معرفی نمادهایی برای نمایش عنصر ها

د: نسبت دادن بار هسته مثبت هسته ی اتم به ذره های پروتون

 

2- از كدامیك از مواد زیر به عنوان ضد یخ در رادیاتور اتومبیل استفاده می شود؟

الف: اتانول

ب:  اتیلن گلیلول

ج: آمونیاك

د: آب مقطر

 بقیه ی سوالات در ادامه ی  مطلب

3- از كدام یك از مواد زیر در ساختن توری گاز روشنایی استفاده می شود؟

الف: توریم- سریم

ب: توریم- سلینم

ج: سلینم- سریم

د: سلینم- سیلیسیم

 

4-  به یك زیر دریایی در عمق 30 متری چه مقدار فشار وارد می شود؟

الف: Pa ا105×3

ب: Pa ا105×4

ج: Pa ا105×5

د: Pa ا103×8

 

5- محلول كلسیم هیدروكسید (ca(oH)) در آب با تورنسل(كاغذ لیتموس) آبی رنگ می شود، كدام ماد ی زیر را در این محلول وارد كنیم تا رنگ آن قرمز گردد؟

الف:كربن دی اكسید

ب: آمونیاك

ج: سدیم ئیدروكسید

د: قلیاب

 

6- كدام یك از عبارت های زیر مشخص كننده ی نوع عنصر است؟

الف: مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها

ب: تعداد پروتون ها

ج: تعداد الكترون ها

د: مجموع تعداد پروتون ها و الكترون ها

 

7- در كدام ماده زیر شناسایی ماده نادرست معرفی شده است؟

الف: نشاسته: محلول ید

ب: سركه: فنل فتالئین

ج: كربن دی اكسید: آب آهك

د: سود سوز آور: كاغذ لیتموس

 

8- منشأ گرمای خورشید كدام روش هسته ای است؟

الف: جوش هسته ای- از تبدیل هلیم به ئیدروژن

ب: فوزیون- از تبدیل ئیدروژن به هلیم

ج: شكاف هسته ای- از تبدیل هلیم به ئیدروژن

د: فیسیون- از تبدیل ئیدروژن به هلیم

 

9- در شكل مقابل اگر بازده اهرم 80 درصد باشد. مقدار نیروی محرك چقدر است؟

 

الف:  80N

ب:  100N

ج:  120N

د:  240N

 

10- پیدایش نخستین مهره داران و فراوانی گیاهان گل دار به ترتیب مربوط به كدام دوران های زمین شناسی است؟

الف: سنوزوئیك- پالئوزوئیك

ب: پالئوزوئیك- سنوزوئیك

ج: مزوزوئیك- سنوزوئیك

د: سنوزوئیك- مزوزوئیك

 

11- به طور كلی پس از مشاهدات انجام شده بر روی جانداران چه نتیجه ای نمی توان گرفت؟

الف: جانداران از اجداد قدیمی و مشترك بوجود آمده اند

ب: تغییرات در جمعیت های جانداران است نه در افراد

ج: صفاتی كه بر اثر استعمال یا عدم استعمال اندام بوجومد می آید ارثی می شوند

د: زندگی از حالت ساده به صورت پیچیده تحول یافته است.

 

12- كدام پدیده زیر حاصل از حركت ورقه های نزدیك شونده نمی باشد؟

الف: گودال عمیق اقیانوسی

ب: جزایر قوسی

ج: كوه های آتشفشانی در قاره ها

د: رشته كوههای میان اقیانوسی

 

13- كدام سیارات جهت گردش آنها با دیگر سیارات به دور خورشید تفاوت دارد؟

الف: عطارد- زهره

ب: زهره- پلوتو

ج: مشتری- مریخ

د: زهره- پلوتو

 

14- حجم كدام سیاره به اندازه ی حجم كره ماه است و اتمسفر  آن شامل چه عناصری است؟

الف: زهره- آهن- نیكل

ب: مشتری- هیدروژن- هلیم

ج:عطارد- سدیم- ئیدروژن

د: زحل- هیدروژن- هلیم

 

15- با توجه به شكل مقال برای بالا بردن جسم B به سطح A اندازه ی نیرو ها در 3 حالت چه نسبتی با یكدیگر دارند؟

الف: 2›3›1

ب: 3›2›1

ج: 2‹3‹1

د: 2=3=1

 

16- در یك لامپ انرژی تلف شده به صورت گرما انرژی الكتریكی است كه لامپ مصرف می كند. بازده لامپ چقدر است؟

 

                                                             

الف:                  ب:                 ج:                  د:

 

17- دانش آموزی به چرم 40 كیلو گرم از پله های ساختمانی به ارتفاع 10 متر در مدت 20 ثانیه بالا می رود. توان این دانش آموز چند كیلو وات است؟

الف: 200Kw

ب: 200000Kw

ج: 0/2Kw

د: 0/02Kw

 

18- در شكل مقابل شعاع چرخ 30 سانتی متر و شعاع محور 6 سانتی متر است. نیروی محرك چند نیوتن است؟

الف: 200

ب: 1000

ج: 5000

د: 4000

 

19- وزنه برداری به جرم 100 كیلو گرم یك وزنه ی 200 كیلو گرمی را بالای سر خود نگه داشته است. اگر فشاری كه او به زمین وارد می كند 200 كیلو پاسكال باشد. حساب كنید مساحت كف یك پای او     چند Cm2 است.

الف: 75

ب: 150

ج: 100

د: 200

 

20- غواصی در یك جستجوی علمی وارد یك غار زیر آبی (شكل روبرو) شده است. كدام گزینه مقدار فشار آب بر غواص در نقاط مختلف غار را درست نشان می دهد.

الف: C>B>A

ب: C<B<A

ج: B=A>C

د: B=A=C

  

21- فشار هوا در بالای قله اورست حدوداً چقدر است؟

الف: كمتر از 105 Pa

ب: 

ج: 

د: 100KPa

 

22- وارد كردن نیرو و مصرف انرژی .....

الف: همواره باعث جابجایی نقطه اثر نیرو می شود.

ب: همواره نمی تواند باعث جابجایی اثر نیرو شود.

ج: همواره باعث انجام كار می شود

د: لزوماً دلیل بر انجام كار نیست

 

23- كدام مورد زیر به فشار بستگی ندارد؟

الف: جوشیدن آب

ب: گرفتن ماهیچه ی پای شناگر درون آب

ج: پختن غذا در دیگ زودپز

د: خونریزی از بینی كوهنوردان در ارتفاعات

 




تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 | 09:56 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول