تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیادعلوم دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیادعلوم  دوم راهنمایی

1- چه عاملی بوجود آورنده نیروی بسیار قوی در بین پروتون های درون هسته می شود؟

الف: وجود نوترون ها

ب: جاذبه الكترون ها

ج: جاذبه پروتون ها

د:  جاذبه بین بارهای مثبت و منفی

2- تركیب های یونی در حالت محلول در آب به علت...... الكترولیت هستند؟

الف: آزادی حركت الكترون ها

ب: آزادی حركت یون ها

ج: جدا شدن پروتون ها

د: مایع بودن

بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب

3- كدام گزینه راه شناسایی گاز ئیدروژن است؟

الف: آب آهك را شیری می كند.

ب: به صورت حباب از مایع بالا می آید

ج: كبریت نیم افروخته را شعله ور می كند

د: با صدای انفجاری می سوزد

 

4- مكعب مربعی به طول 2 سانتی متر و جرم ./5 كیلو گرم چند پاسكال به سطح زیرین خود وارد می كند؟

الف:  1/25 Pa

ب:  12/5 Pa

ج: 1250Pa

د: 12500Pa

 

5- اتم A و یون+A3 در كدام مورد با هم تفاوت ندارند؟

الف: عدد جرمی  

ب: تعداد الكترون ها

ج: حجم اتم

د: پیوند

 

6- وقتی اتمی به اتم دیگر تبدیل می گردد. چه چیز هایی تولید می گردد؟

الف: 1 تا 2 پروتون- انرژی

ب:تعدادی الكترون- انرژی

ج: انرژی

د: 2 تا 3 نوترون- انرژی

 

7- با توجه به جدول زیر رنگ A و B و C به ترتیب كدام است؟

الف: بی رنگ- نارنجی- قرمز

معرفرنگ معرف در محلول
 خنثیاسیدیبازی
فنل فتالیئنAB 
متیل اورانژ  C

ب: ارغوانی- بی رنگ- زرد

ج: ارغوانی- نارنجی- قرمز

د: بی رنگ- بی رنگ- زرد

 

8- در كدام تبدیل زیر اندازه شعاع كاهش می یابد؟

                                       

الف:                     ب:                          ج:                           د:    

 

9- در شكل مقابل اهرم در حال تعادل است. در این صورت كدام گزینه زیر درست است؟

الف: نسبت سرعت ها 4 است

ب: مزیت مكانیكی واقعی 5 است

ج: انرژی تفل نمی شود

د: بازده 80 درصد است

 

10- اولین گیاهان گلدار و آغازیان به ترتیب در كدام دوران زمین شناسی بوده است؟

الف: مزوزوئیك- پالئوزوئیك

ب: پركابرین- سنوزوئیك

ج: مزوزوئیك- پركابرین

د: اویل پالئوزوئیك- پركامبرین

 

11- داروین چه چیزی مشاهده كرد كه نظریه ی انتخاب طبیعی خود را ارائه كرد؟

الف: خرگوش های قطبی سفید رنگ هستند

ب: تعداد اولاد از والدین بیشتر است

ج: در رقابت جانداران سازگارتر، پیروزند

د: صفات ارثی از والدین به فرزندان به ارث می رسد

 

12-  به چه دلیل نظریه وگنر تبدیل به یك نظریه جامع تر به عنوان«زمین ساخت ورقه ای» شد؟

الف: تشابه برخی از سنگ های كناره قاره ها

ب: تشابه كناره های دو قاره با یك دیگر

ج: وجود فسیل های مشابه در قاره ها

د: فراهم شدن امكان مطالعه كف اقیانوس ها

 

13- بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی............ و كوچكترین آن ............ می باشد.

الف: مشتری- زحل

ب: مشتری- پلوتو

ج: زحل- مریخ

د: زحل- عطارد

 

14- در كدام مرحله از مراحل موتور چهارزمانه كار صورت می گیرد؟

الف: مرحله مكش

ب: مرحله فشرده شدن

ج: مرحله انفجار

د: مرحله خروج دود

 

15- جسمی به جرم m از روی یك پل به شكل نیم كره از نقطه ی A به B منتقل می شود، در این صورت كار نیروی وزنی جسم برابر است با : (R شعاع نیم كره)

الف: mgr

ب: صفر

ج: R2 mg

د: П

 

16- آجری را در دو حالت شكل مقابل روی سطحی می كشیم. كدام گزینه در مورد اصطكاك آنها درست است.

الف: حالت A بیشتر از حالت B است

ب: در حالت B بیشتر از حالت A است

ج: در هر دو حالت برابر است

د: حالت B نصف حالت A است

 

17- توان جرثقیلی 4 اسب بخار است. این جرثقیل در هر 3 دقیقه چه وزنده ای را می تواند 200 سانتی متر جابجا كنند.                         (هر اسب بخار 750 وات)

الف: 27000N

ب: 27000Kg

ج: 450Kg

د:  450N

 

18- در شكل مقابل جرم جسم 80kg  است ، اگر اصطكاك ناچیز باشد: اندازه E را در بالا بردن یكنواخت جسم حساب كنید؟

الف:  20N

ب:  200N

ج: 160N

د: 16N

 

19- كدام یك از جملات زیر نادرست است؟

الف: قیچی از تركیب اهرم و گوه ساخته شده است

ب: مته ماشینی مركب از پیچ و گوه است

ج: در چرخ و محور مزیت مكانیكی محدودیت دارد

د: مزیت مكانیكی قرقره ی ساده به قطر آن بستگی ندارد

 

20- ارتفاع آبی در یك آبشار 20 متر است، توربینی در این آبشار نصب شده است كه با بازده ی         60 درصد آن مكانیكی تولید می كند. اگر 1/2  متر مكعب آب از روی توربینی عبور كند. چند كیلو ژول ان بدست می آید؟

الف: 144000Kj

ب: 400Kj

ج: 144Kj

د: 400000Kj

 

21- در شكل مقابل اگر سر نخ به قرقره متحرك وصل شود پس از عبور نخ ها از قرقره ها مزیت مكانیكی آن چند است؟

الف: 8

ب: 6

ج: 5

د: 4

 

22- ظرفی كه سطح قاعده ی آن به ابعاد 10×10 سانتی متر است را تا ارتفاع 5 سانتی متر ی از آب پر می كنیم. فشاری كه این ظرف بر سطح زیرین خود وارد می كند. چند پاسكال است؟ (جرم هر    سانتی متر مكعب آب یك گرم است)

الف: 500

ب: 0/05

ج: 0/000005

د: 50000

 
تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 | 10:06 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول