تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه ئ سوالات ریاضی دوم راهنمایی در حد تیزهوشان
:حمایت کنید


نمونه ئ سوالات ریاضی دوم راهنمایی در حد تیزهوشان

1- کوچکترین عضو مجموعه ی اعداد طبیعی کوچکتر از 5+ و بزرگتر از 7- کدام است ؟

1)4+            2)1+             3)1-                  4)6-

2- مجموعه ی A={x,y,z}  چند زیر مجموعه دارد؟   

1)3              2) 6               3) 7               )8

بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب


3- اگر َ B      A  و A= {1,2,3,4,-1,-2,-4} باشد  کدام است؟

1){2 و1 }         2) {}          3){3و2و1}          4){3و1}

4- اگر B         A  و {4- و2- و1- و 4و3و2و1}A= باشد مجموعه ی  کدام است؟

1){2و1و0و2- و1-}            2){3- و3و2و1}       3){4- و3- و2- و1-}           4){}

5- مجموعه ای که 4 عضو داشته باشد تعداد زیر مجموعه های آن = ؟

1)                      2)               3)              4)

6- زیر مجموعه ای از A={-4,-1,0,1,2}  که اعضای آن مجذور کامل باشد .

1) {1}                     2) {1و0}                 3) {1و0و1- و4-}            4){1و0و1-}

7-نصف عدد        کدام است؟

1)            2)                  3)                 4)   

8- حاصل عبارت                به صورت توان دار=؟

1)               2)              3)                4)

9- تعداد زیر مجموعه ی یک مجموعه ی (m+k)  عضوی چند برابر یک مجموعه ی mعضوی است؟

1)                  2)                3)                4)

10- حاصل عبارت                  بصورت تواندار = ؟

1)                    2)                   3)                  4)

11- حاصل عبارت + +   کدام است؟

1)                   2)                 3)            4)  

12- ثلث عدد  = ؟

1)           2)             3)               4)

13- حاصل کسر                   بصورت عدد توان دار =؟

1)                2)             3)               4)  

14- نصف عدد  و ثلث عدد   به صورت توان دار کدام است ؟

1)  و          2)             3)  و             4)  و

15- از گزینه های زیر دو عدد انتخاب کنید که یکی از آن ها 9 برابر دیگری و معکوس یکدیگر باشند.

1)1 و 9                2)   و 3          3)  و9              4) 2 و 18

16- میانگین دمای هوای قم و تهران4+ می باشد. اگر دمای هوای قم 4- باشد دمای هوای تهران =؟

1)8+           2)8-           3)12+                 4)12-  

17- عدد ( ) در مبنای معمولی کدام است؟

1)55                   2)203           3)219            4)171

18- حاصل عبارت ( ) + ( ) در مبنای 5 کدام است؟

1)36                2)203                 3)219            4)171

 

19- در صورتی کهp8 =pm  pn  و  p11=  pm  p2n باشد مقدار  و n به ترتیب برابر است با:

1)2و7            2)3و5           3)4و2           4) 5و3

20- مجموعه ای غیر از خودش 15 زیر مجموعه دارد . این مجموعه چند عضو دارد ؟

1)4              2)5              3)3               4)12            

21- شخصی در فروش دفتری به قیمت 200 تومان %15 و در فروش کتابی به قیمت 150 تومان %20 تخفیف داده. روی هم

چقدر تخفیف داده؟ (ریال)

1)60          2)350              3)35            4)600

22- کدام یک از اعداد زیر تعداد دایره ها را معلوم نمی کند؟

1) ( )         2) ( )       3)         4) )          

 

23- مقدار دقیق عبارت                        برابر است با :

1)19         2)4               3)5              4) 3/4 

24- (ب.م.م) و (ک.م.م) دوعدد  23 A=33     و B=22   3 کدام است؟

1)                         2)                           3)                          4)

 

25- همیشه اعداد مربع کامل به کدام یک از اعداد زیر ختم می شوند؟

1) (8 و 6 و 4 و 2 و1 )                                  2) (9و8و7و4و1و0)

3) (5و4و3و2و1و0)                                      4) (9و6و5و4و1و0)

26-حاصل عبارت (9-7+2-5) 5+7 برابر است با:

1) 0        2)12              3)7              4) 360

 27- حاصل عبارت            به صورت توان دار برابر است با:

1)                2)                   3)                4)

28)مقدار دقیق                   برابر است با:

1)25/2                    2)1                3)4              4)2

29- برای نوشتن یک عدد در مبنای 3 از کدام ارقام استفاده می کنیم؟

1) (1و0)               2) (3و2و1و0)            3) (2و1و0)            4) (3و2و1)

30- در شکل مقابل مقدار  چقدر است؟تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 | 10:23 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول