تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ریاضی سوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات ریاضی  سوم راهنمایی

51. یك عدد فرد همواره می تواند :
1) مجموع دو عدد زوج باشد 
2) مجموع یك عدد فرد و یك عدد زوج باشد 
3) مجموع دو عدد فرد باشد 
4) هر سه مورد 

52. عدد 158 × 283 بر چند عد اول بخش پذیر است؟ 
1) 2 
2) 1 
3) 4 
4)3 

53. كوچك ترین مضرب مشترك دو عدد 240 می باشد و حاصل ضرب همان دو عدد 720 است، بزرگترین مقسوم علیه مشترك این دو عدد كدام است؟
1)4 
2)5 
3)3 
4)6 
ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب54. اگر حاصل ضرب دو عدد اول 713 باشد، تفاضل این دو عدد كدام است؟
1) 10 
2) 8 
3)9 
4)11 

55. كدام یك از جمله های زیر نادرست است؟
1) هر عدد اول فقط یك مقسوم علیه اول دارد 
2) هیچ دو عدد اول متوالی وجود ندارد 
3) هر عدد غیراولی حداقل یك مقسوم علیه اول دارد 
4) تنها عدد اول زوج عدد 2 می باشد 

56. یك بافنده قالی در 9 دقیقه 3 ردیف و دیگری در 15 دقیقه، 5 ردیف می بافد. اگر این دو با هم كاركنند در چند دقیقه 20 ردیف از قالی را خواهند بافت؟
1)10 
2)60 
3)30 
4)80 

57. در باغی 15 ردیف درخت سیب كاشته شده است. كه درهر ردیف 16 درخت وجود دارد. اگر 3 ردیف از درختان برداشته شود، در این صورت چند درخت به هر ردیف اضافه می شود؟
1)3 
2)5 
3)16 
4)4 

58. در كارگاهی با 8 ساعت كار در روز 200 كتاب صحافی می شود. در این كارگاه اگر روزی 5 ساعت كار انجام شود در دو روز چند كتاب صحافی خواهد شد؟
1) 250 
2) 125 
3) 130 
4) 145 

59. مجموع اعداد اول بین 12 تا 50 بر كدام یك از اعداد زیر بخش پذیر نیست؟
1) 5 
2)3 
3)12 
4)16 

60. دامداری 120 مرغ دارد كه 36 تا از آنها دو تخم مرغ و بقیه سه تخم مرغ می گذارند. اگر 48 تا از مرغ ها دو تخم مرغ و بقیه سه تخم مرغ بگذارند، در این صورت تعداد تخم مرغ های موجود ........می شود.
1) 12 تخم مرغ كمتر 
2) 12 تخم مرغ بیشتر 
3) 18 تخم مرغ كمتر 
4) 18 تخم مرغ بیشتر 
 
 

 
منبع:http://farsimagale.tk
 

  
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392 | 02:26 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول