تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات المپیاد علوم سوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات المپیاد علوم سوم راهنمایی

1- با اضافه كردن بروموتیمول بلو به محلولی رنگ زرد در آن ظاهر می شود، اگر به این محلول         میتل اورانژ اضافه كنیم چه رنگی ظاهر می شود و محلول چه خاصیتی دارد؟

الف: قرمز- اسید

ب: قرمز- باز

ج: زرد- باز

د: آبی- اسید

 

2- دو عنصر X و  X+3 در كدام مورد با هم تفاوت دارند؟

الف: حجم اتم ها- تعداد الكترون ها

ب: عدد جرمی- حجم اتم

ج: تعداد الكرتون ها- تعداد پروتون ها

د: عدد جرمی- عدد اتمی

ادامه ی سوالات در ادامه ی مطلب

3- كدام یك از مواد زیر اسید نیست؟

الف: NaoH

ب: HcL

ج: CH3- CooH

د: H2SO4

 

4- كدام دو اتم زیر ایزوتوپ همدیگر هستند؟

                                            

الف:                             ب:                    ج:                          د:   

 

5- فشار در مایعات به كدام یك از عوامل زیر بستگی دارد؟

الف: ارتفاع مایع

ب: جنس مایع

ج: سطح مایع

د: جنس و ارتفاع مایع

 

6- ماده ............ تركیبی است كه به علت............ در حالت محلول در آب الكرتولیت است؟

الف: شكل- آزادی حركت الكرتون ها

ب: اتانول- آزادی حركت یون ها

ج: نمك طعام- آزادی حركت یون ها

د: سدیم كلرید- آزادی حركت الكترون ها

 

7- كدام یك از عناصر زیر رادیواكتیو (پرتوزا) می باشند؟

                                                             

الف:               ب:                    ج:                           د:   

 

 

8- اتمی با نشانه ی X  می تواند با 4 اتم y پیوند شیمیایی بر قرار كند. مولكولی از به هم پیوستن 4 اتم و تعدادی اتمy به وجود آمده است. تعداد كل اتم های یك مولكول از این تركیب چند اتم می تواند باشد؟

الف: 10

ب: 14

ج: 8

د: 6

 

9- برای آنكه میله بی وزن مطابق شكل مقابل در حال تعادل بماند مقادیر X و y چقدر باید باشد؟

الف:

ب: y =  ۷۰ N    ,   X = ۳۰ cm

ج: 

د: y =  ۴۰ N    ,   X = -۲۰ cm

 

10- فراوانی تریلوبیت ها در كدام دوران زمین شناسی بوده است؟

الف: سنوزوئیك

ب: پالئوزوئیك

ج: مزوزوئیك

د: پركامبرین

 

11- با اطمینان نمی توان گفت كه فرزند یك ورزشكار حتماً ورزشكار خواهد شد، این موضوع در نظریه كدام دانشمند است؟

الف: دووریس

ب: لامارك

ج: داروین

د: ویسمن

 

12- در كدام یك از سنگ های زیر فسیل وجود ندارد؟

الف: سنگ آهك

ب: سنگ های رستی

ج: ماسه سنگ

د: مرمر

 

13- سر یك ستاره دنباله دار در جهت شمال غربی می باشد. خورشید در كدام جهت آسمان قرار دارد؟

الف: شمال شرقی

ب: شمال غربی

ج: جنوب غربی

د: جنوب شرقی

 

14- در یك اندازه گیری ، دمای سطحی ستاره A را حدود 6200 درجه، ستاره B را 2900 درجه و ستاره یC را 32000 درجه به دست آوردند. به نظر شما این ستاره ها به ترتیب به چه رنگ هایی مشاهده می شوند؟

الف: قرمز- آبی- زرد

ب: قرمز- زرد- آبی

ج: زرد- قرمز- آبی

د: زرد- آبی- قرمز

 

15- ماشینی در هر ثانیه 2 كیلوژول انرژی مكانیكی مصرف می كند. با این انرژی چه وزنه ای را می تواند 50 سانتی متر جابجا كند؟

(بدون در نظر گرفتن اصطكاك)

 

الف:  4000N

 

ب: 40

ج: 10000

د: 4

 

16- در اهرمی به طول L روابط مقابل برقرار است: LE+LR>L  و  LE>LR

الف: فقط افزایش نیرو

ب: فقط افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو

ج: تغییر جهت نیرو- افزایش نیرو

د: تغییر جهت نیرو- افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو

 

17- اگر مزیت مكانیكی این ماشین مركب باشد. حساب كنید:

فاصله نیروی محرك تا انتهای اهرم(X) چند واحد است. (صرف نظر از اصطكاك)

الف: 

ب: 

ج: 5

د: 4

 

18- توان رضا در حدود نیم اسب بخار است. او كه 50 كیلو گرم جرم دارد یك ظرف 450 نیوتونی را در زمان ¼ دقیقه چند متر می تواند بالا ببرد؟(هر اسب بخار 750 وات)

الف: 7/5

ب: حدود 10

ج: 12/5

د: 18/9

 

19- پنكه ای در مدت یك ساعت 30000 ژول انرژی الكتریكی دریافت می كند. اگر بازده آن  باشد. حساب كنید این پنكه چند كیلو ژول انرژی گرمایی وارد محیط كرده است.

الف: 27

ب: 3

ج: 27000

د: 3000

 

20- كدام یك از ماشین های زیر از نوع اهرم با بقیه تفاوت دارد؟

الف: قرقره متحرك

ب: قرقره ثابت

ج: چرخ دستی

د: در قوطی بازكن

 

21- با توجه به نمودار مقابل مزیت مكانیكی كدام ماشین بیشتر است؟

الف: ماشین A

ب: ماشین B

ج: هر دو برابر است

د: داده های مسئله كافی نیست

 

22- ابتدا دو لامپ و سپس سه لامپ را به دنبال هم در یك مدار الكتریكی به دو باتری می بندیم باتری ها در حالت دوم ....

الف: ولتاژ كمتری تولید می كنند

ب: جریان بیشتری تولید می كنند

ج: در هر دو حالت شدت جریان بوجود آمده یكسان است

د: شدت جریان كمتری تولید می كنند

 
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392 | 10:28 ق.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول