تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ادبیات دوم راهنمایی در حد تیز هوشان
:حمایت کنید


نمونه سوالات ادبیات دوم راهنمایی در حد تیز هوشان
-کدام گزینه نادرست است؟

1- واژه مَقدم با مُقدّم تفاوت مفهومی دارد.                                    2- « ولا» به معنی محبّت و دوستی است.

3- مبیّن بیانگر و آشکارکننده است.                                           4- واژه­های« حق و شر» همواره دارای تشدید است.

4- واژگان مناسب بیت زیر،  به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

                                             ای هدهد  ...... به ...... می فرستمت /  بنگر از کجا به کجا می­فرستمت

1- سبا- سبا                                 2- صبا- صبا                       3- سبا- صبا                           4- صبا- سبا

بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب


5- کدام یک از دسته کلمات زیر همگی دچار تحوّل معنایی شده­اند؟

1- ملّت، استاد، مکتب                                                           2- یاد، حسرت،گروه

3- قدر، غدر، کتاب                                                              4- دارو،کوچه، فرزند

6- کدام گزینه با گزینه­های دیگر متفاوت است؟

1- جدل                                      2- جنگ                             3- ستیزه                            4- کشش

7- واژه­ی «قدر» در کدام گزینه از نظر املا و معنی درست نیامده است؟

1- بیا تا قدر یکدیگر بدانیم.                           

2- قدر وقت را بدان.

3- هر قدری که آمریکا به کار می­برد در ملت ایران بی­اثر است.

4- تا پدر و مادر هست باید قدرشان دانست.

8- معنی کدام گزینه متفاوت است؟

1- موقّر                                      2- با وقار                         3- متین                                   4- محترم

9- کدام زوج واژه­ها مترادف هستند؟

1- رشادت، شهادت                         2- مقاومت، رزمندگی           3- حماسه، ستم ستیزی                4- ایثار، بخشش

10- معنی درست واژه­های «اهتزاز- هور- حیات- شَصت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1- دوری کردن، خورشید، زندگی، از اعداد است.                             2- دوری کردن، خوبان بهشتی، محوّطه­ی بیرون خانه، انگشت پا.

3- جنبیدن، فرشته، محوّطه­ی بیرون خانه، کمان و تیر ماهیگیری.        4- تکان خوردن، خورشید، زندگی، از اعداد است.

 

 

 

ب) درک مطلب و متون نظم و نثر

 

 

11- عبارت« زبان ظرف اندیشه است» باکدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟

1- ای یاد تو مونس روانم / جز نام تو نیست بر زبانم

2- ای برادر تو همه اندیشه­ای /  مابقی تو استخوان و ریشه­ای

3- یک دهان خواهم به پهنای فلک /  تا بگویم شرح آن زیبا ملک

4- زبان را سر است ای خردمند و بن  / میاور سخن را میان سخن

12- در جای خالی کدام گزینه مناسب است؟

از جمله­ی آداب سخن گفتن ایرانیان این است که چه از زبان خود یا دیگران سخن  گویند، همیشه ضمیر .................به کار می­برند.

1- اول شخص                          2- دوم شخص                            3- سوم شخص                     4-  مخاطب (حاضر)

13- در روایت « علموا اولادکما السباحه و الرمایه و رکوب الخیل » منظور از « رکوب الخیل » چیست؟

1- شناکردن                              2- سوارکاری                             3- تیراندازی                          4- کشتی گرفتن

14- مفهوم « به تقریر لطایف لب گشاید» در کدام گزینه آمده است؟

1- لب گشودن به شیرین زبانی                                        2- حرف زدن در باره­ی لطیفه­ها     

3- مزاح گویی و لطیفه پردازی                                         4-  آشکار کردن لطیفه­ها

15- در بیت زیر  منظور از نقّاش چیست؟

« ابلهی دید اشتری به چرا            گفت نقشت همه کج است چرا

 گفت اشتر اندرین پیـکار              عیب نقّاش می­کنی، هشدار »

1- نقّاش و نگار­گر                           2- خداوند                             3- شاعر                                 4- پیامبر ( ص )

16- بیت «کم گوی و گزیده گوی چون دُر  /  تا ز اندک  تو جهان شود پر »  با کدام مصراع هم مضمون است ؟

1- انیس کنج تنهایی کتاب است                                  2- چو دانا یکی گوی و پرورده گوی

3- زنهار مگو سخن به جز راست                                 4- به نادان داوری بردن نشاید

17- آیه «الله نور السّموات و الارض .....» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

1- ای هست کن اساس هستی / کوته ز درت دراز دستی

2- از ظلمت خود رهاییم ده / با نور خود آشنایی­ام ده

3- ای کارگشای هر چه هستند /  نام تو کلید هر چه بستند

4- بینی چه رقم­های شگرف است و دل­آرا /  بر صفحه­ی هستی ز خداوند تعالی

18- مفهوم جمله­ی «نادان را به از خاموشی نیست.» در کدام گزینه آمده است؟

1- خاموشی بهتر از نادانی است.                                  2- بهترین کار برای نادان، صحبت نکردن است.

3- نادان بهتر است که فایده خاموشی را بداند.                   4- بهتر از خاموشی و کم حرفی چیزی وجود ندارد.

19- معنی بیت«کنم از جیب نظر تا دامن/چه عزیزی که نکردی با من» در کدام گزینه آمده است؟

1- به جیب و لباس خود می­نگرم و به بزرگواری­هایی که در حق من انجام داده­ای، می­اندیشم.

2- از سرتا پای خود را که می­نگرم، در می­یابم که همه بزرگواری­ها را نسبت به من انجام داده­ای.

3- بزرگی­ها و عزّتی که نسبت به من کرده­ای بی­شمار است و هیچ کس نمی­تواند از عهده­ی شکر آن برآید.

4- به لباس و پوشش خود که نگاه می­کنم، هیچ عزّت و بزرگواری در خود نمی­بینم.


 

20- کدام گزینه با مصرع« گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی» تناسب معنایی ندارد؟

1- صبر تلخ است و لیکن بر شیرین دارد.                                    2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم­اند.

3-  بر اثر صبر، نوبت ظفر آید                                                 4- صبر ایّوب ندارد یارم

21- با توجه به مصراع «گهر بی هنر زار و خوار است و سست» کدام گزینه صحیح است؟

1- برتری گهر به هنر          2- برتری هنر به گهر          3- برتری فرهنگ به هنر      4- ارزشمندی هنر وگوهر

22-  توجه به عبارت « ملک از خردمندان جمال گیرد........» واژه­ « ملک» را چگونه باید خواند و معنای آن کدام گزینه آمده است؟

1- مَلَک= فرشته                2- مِلک= زمین                 3- مُلک= پادشاهی              4- مَلِک= خداوند

23- منظور از « ده روزه مهرگردون افسانه است و افسون» چیست؟

1- خورشید در آسمان می­گردد و افسون می­کند.                            2- دوستی دنیا ناپایدار است.

3- مهر و محبّت بین انسان­ها پایدار می­ماند.                                 4- محبّت دنیا، در افسانه­­ها آمده است.

24- همه­ی گزینه­ها به جز گزینه­ی ..................با یکدیگر تناسب معنایی دارند.

1- قـولوا الـحـق ولــو علـی انفـسکـم                                      2- جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت

3- زنهار مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضررهاست       4- کان روز به علم تو چه افزود / وز کرده­ی خود چه برده­ای سود

25- همه­ی گزینه­ها به جز گزینه­ی ..................با یکدیگر تناسب معنایی دارند.

1- به لقـمان گفتـند ادب از که آموخـتی؟ گفت: از بی ادبان

2- از خدا جوییم توفیق ادب  / بی ادب محروم ماند از لطف رب

3- بی ادب تنها نه خود را داشت بد / بلکه آتش در همه آفاق زد

4- بی­ادب می­شود از فیض الهی محروم  / خویش را می­کند از جهل و شقاوت معدوم

 

پ) دستورزبان

 

26- در کدام گزینه اسم ساده به کار رفته است؟

1- یزدان، داستان، زمین          2- هفته، زرده، ایرانی         3- خاکی، جنگی، پیغمبری    4- نادانی، دانشور، خردمند

27 – در کدام جمع مفعول به کار رفته است؟

1- نقّاشی رایج­ترین زینت اتاق­ها وتالارهاست.                              2- جوانان ایرانی به آموختن دانش و ادب می­پردازند.

3- ماترکیب­های جدید را از دوره­ی دبستان یاد می­گیریم.                4- گوشه­ی چشم مادر بزرگ لغزید.

28- فعل کدام گزینه ناگذر است؟

1- من خواهرم را به مدرسه رساندم.                                        2- آن­ها فرصت­های زیادی را از دست دادند.

3- آب دریا به آرامی بالا آمد.                                                4- باید مهارت­های زندگی را از دوران کودکی آموخت.

29- فعل کدام گزینه مضارع التزامی است؟

1-کوتاه­گویی و کوتاه نویسی را در انشا به کار می­بریم.         ­         2- رعایت حقوق دیگران در فضای رایانه­ای الزامی است.

3- باید همه به فضایل انسانی آراسته بشوند.                                4- علم و فن از راه تلاش مستمر به دست می­آِید.


 

ت) تاریخ ادبیّات

 

30- کدام گزینه از آثار قائم مقام فراهانی است؟

1- منشات                              2- گلستان                      3- تذکره الاولیا                    4- جامع التواریخ

31- عبارت زیر توصیف کیست؟

«در دوره­ی مشروطه روزنامه نسیم شمال را نشر می­داد که دارای محتوای ادبی و فکاهی است».

1- ابوالقاسم قشیری                 2- وصال شیرازی               3- قاآنی شیرازی                   4- سید اشرف الدّین حسینی

32- کتابی است از محمّد حبله رودی که در قرن یازدهم نوشته شده و به ذکر مثال­ها و حکایت­های تاریخی و ادبی پرداخته است؟

1- جامع التمثیل                      2- صبح وصال                   3- امثال و حکم                   4- حکایت­ها و مثل­ها

33- نام این شاعر در­کدام گزینه آمده است؟ « شعر او ساده وروان ومشتمل بر کلمات وتعبیرات عامیانه است ومسایل مختلف اجتماعی را با زبانی ساده وشوخی­های نیشدار بیان می­کند.»

1- اقبال لاهوری                            2- ایرج میرزا                    3- عبید زاکانی                  4- جامی

 

 

ث) نگارش و انشا

 

34-کدام گزینه در جای خالی مناسب­تر است؟

        در کوتاه نویسی باید دقت کنیم تا مطالب ........... فراموش نشود.

1- اصلی                                       2- کلی                           3- زبانی                                    4- ادبی

35- در داستان­ها و نمایشنامه­ها و نوشتن مکالمات تلفنی به جای نام گوینده از چه علامتی استفاده می­شود؟

1- خط فاصله (- )              2-کروشه ([ ])                 3- نقطه (.)                                 4- علامت (+)

36-کاربرد کدام گزینه در انشا توصیه می­شود؟

1- نظمیّه                          2- سوبسید                       3-  سایت                                    4- نمابر

37- کاربرد کدام گزینه در انشا مناسب­ترو زیباتر است؟

1- بهار که می­آید هر شاخه دست خواهشی است که درطلب باران از زمین به آسمان برآمده است.

2- در بهار شاخه­های درختان به سمت آسمان هستند تا از باران نصیبی ببرند و سرسبز و با طراوت گردند.

3- شاخه­های درختان در بهار، با آمدن باران پر نقش و نگار می­گردند و رو به آسمان دارند.

4- بهار که می­آید  شاخه­ها  و برگ درختان از باران نصیب می­برند و شاداب­تر می­شوند.

 

 

ج) بیاموزیم­ (دانش­های ادبی)

 

38- در کدام بیت تشبیه وجود ندارد؟

1- درونش همچو غنچه از ورق پُر                                            2- از ولای دودمانش زنده­ام

3- درجهان مثل گهر تابنده­ام                                                  4- همچو مردان جان سپردن زندگی است

39-کدام بیت از نوع ادبیّات تعلیمی است؟

1- غافل منشین نه وقت بازی است /  وقت هنر است و سرفرازی است.

2- ای نام نکوی تو سردفتر عنوان­ها /  وی طلعت روی تو زینت ده دیوان­ها

3- صبح صادق قدرت کاذب شکست/   رشته­های وام اهریمن شکست

4- ای دل گرت هوای بهشت است آرزو  /  یکسان بود هوای بهشت و هوای توس


 

40- در کدام بیت تلمیح دیده نمی­شود؟     

1- مسلم اوّل شه مردان علی است / عشق را سرمایه­ی ایمان علی است

2- عشق با دشوار ورزیدن خوش است/ چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است.

3-  ذات او دروازه­ی شهر علوم/  زیر فرمانش حجاز و چین و روم

4- قُوّت دین مبین فرموده­اش / کائنات آیین پذیر از دوده­اش

 

 

چ) سبک­های شعرفارسی

 

41- اوّلین کسی که اصطلاح سبک را به معنای امروزی  به کار برد، چه کسی بود؟

1- ملک الشّعرای بهار                      2- دهخدا                        3- رضا قلی خان هدایت                   4- عبدالرحیم طالبوف

42-کدام­گزینه از ویژگی­های سبک خراسانی دوره­ی سامانی محسوب نمی­شود؟

1- سادگی بیان وکهنگی تعبیرات                                             2- فزونی واژه­های فارسی

3- توصیفات ساده و عینی و محسوس                                        4- به کار بردن اصطلاحات و لغات عامیانه

43- کدام گزینه از شاعران سبک خراسانی است؟

1- رودکی سمرقندی                       2- بابا فغانی                     3- هاتف اصفهانی                          4- هوشنگ ابتهاج

44- کدام گزینه از ویژگی­های سبک شعر مشروطیّت محسوب نمی­شود؟

1- مبارزه با خرافات و عدم گرایش به تصوّف                                2- نازک اندیشی و نکته سنجی و آوردن ترکیبات نامأنوس

3- تلاش در نوآوری و نوگرایی چه در محتوا و چه در ظاهر اشعار         4- انتقاد از ستم و بیداد و شور تجدّد و تجدید حیات دوباره

45- تحوّلی که در سبک خراسانی به وجود آمد و منجر به سبک عراقی شد، ابتدا در شعر چه شاعرانی دیده شد؟

1- انوری- ظهیر فاریابی                   2- خاقانی- جمال­الدّین اصفهانی   3- سعدی- حافظ                      4- مولوی- عطّار

46-کدام گزینه از شاعران سبک هندی محسوب نمی­شود؟

1- صائب تبریزی                          2- کلیم کاشانی               

 3- بیدل دهلوی                       4- عبدالرّحمان جامی

47-کدام سبک به تساوی مصراع­ها بی­توّجه است و بیشتر به جوهره­ی شعری توجّه دارد و از قافیه به گونه­ای هدفمند در شعر استفاده می­کند؟

1- سبک شعر مشروطیّت                  2- سبک شعر عراقی         

  3- سبک شعر نو                     4- سبک شعر خراسانی

48-کدام گزینه در ایجاد سبک شاعر مؤثّر نیست؟

1- احوال نفسانی شاعر                                                          2- عوالم فردی شاعر

3- محیط طبیعی و اجتماعی شاعر                                            4- نکته سنجی­ها و صحّت زبان

49- در شعر سبک خراسانی و سبک عراقی به ترتیب کدام قالب­ها برجستگی دارد؟

1- غزل- مثنوی                            2- قصیده- غزل           

      3- قطعه- رباعی                     4- دوبیتی- مثنوی

50-کدام گزینه از  ویژگی­های بارز سبک هندی است؟

1- غلبه­ی واژه­های فارسی بر واژه­های عربی                                2- روح ملّی و حماسی در آن موج می­زند.

3- استفاده­ی فراوان از تمثیل و کنایات و استعارات دور از ذهن.           4- جهان نگری و بیرون رفتن از پوسته­ی قومی و محلّی

 تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول