تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات عربی دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات عربی دوم راهنمایی
3-   کدام گزینه جمع مؤنث سالم است 5/0

الف) جنات¨     ب) أَبیات¨         ج) أَصوات¨       د) أَموات¨

4-    جمله درست را با «ص» وجمله غلط را با «غ» مشخص کنید 5/0

{ تَرَکَ فعل مضارع است  (..............)                 { حرف « نَ» در اول فعل مضارع متکلم مع  الغیر به کار می رود¨
بقیه ی سوالات در ادامهی مطلب

5-    کلمه بارداًبه معنی (...........) وکلمه ساذَجٌ به معنی (............) می باشد1

کلمه کارمند به عربی (.............) وکلمه آزادی به معنی (..........) می باشد

6-    جمله فارسی «من می نشینم» را به عربی ترجمه کنید ................5/0

7-    جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید 5

الف) هذا الامرُ نَتیجهُ جُهده. ..........................................................

ب) هذا مَولودٌ ،هو جائعٌ . ..............................................................

ج) عَرَفَ صاحبُ الحدیقهِ السّرَّ. ....................................................

د) یوسُفُ بَدَأَ بالبُکاء . .................................................................

و)ظَهَرَ المَکرُ و إِفتَضَحَ المکّارُ. ....................................................

8-    جملات زیر را با ضمیر مناسب کامل کنید 1

الف) ................... نَظَرنَ إلی السماء                           ب)............... یأکلونَ الجُبنَ

ج) .....................وَصَلَتا ألی المدرسه .                        د)............... أ َذکُرُ ربی دائماً

9- کلمه نادرست را اصلاح کرده وجمله درست را بازنویسی کنید5/0

{ هو تَلعَبُ قَلیلاً  ..........................................     { هُم کَتَبَ بالقَلَم ِ .............

10-  جملات زیر را به مذکر تبدیل کنید5/0

{ أَنتِ نَظَرت ِ إِلی الصوره ِ . ................................................

{ أَ لا تَنظُرینَ إِلی عاقبه المکذّبین ؟..........................................

11-  به سوالات زیر پاسخ دهید5/0

{ کَیف یَقرَؤونَ القرآنَ؟ ............. القرآنَ بِصَوتِ الحَسَن ِ

{ هَل طَلَبتُنَّ المُساعدهَ؟ نَعَم .........................................

12- جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب کامل کنید1

{ألطالبه .............. عَلی الکرسی ( جَلَسَ)                       {ألمعلمان ِ ................إلی المدرسه.(وَصَلَ)

{ألطالباتُ ........... ألدرسَ (سَمِعَ)                                  {نَحنُ .....................أیمانَنا( حَفِظ َ)

13- جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب کامل کنید 1

{ ألبناتُ الصغیراتُ .................. فی الحدیقهِ (لَعِبَ –َ ) { أَنتما .............. ألی ثَمَراتِ الاشجار ( نَظَرَ –ُ)

أیتها ألطالبه ..................... القرآنَ (حفِظ َ –ِ)       الکافران ِ ......... النِعَم (کَفَرَ –ُ )

14- فعل ماضی را به مضارع وفعل مضارع را به ماضی تبدیل کنید5/0

{ أَنا أَسمَعُ سؤالاً مفیداً..........................{ أنتم رَجَعتُم مِن المدرسه. ........

15- با توجه به ضمیر جملات را بازنویسی کنید 5/0

{أنتم تَرَکتُم عباده الطّاغوت .(هُم) .................... { هو یَرجِعُ إلی البیت (أنتم)

16- هم خانواده کلمات داده شده را در آیات زیر بیابید وزیرآن خط بکشید

قَتل

باب

 

بابٌ

 

الف) لَها سبعَهُ أَبواب .                               

  ب)حَرِّض النومنینَ علی القِتال

17- در دعای زیر فعل های مضارع را بیابید وزیر آن خط بکشید

الحمدُ لِله الّذی یَخلُقُ وَ یَرزُقُ (سپاس خداوندی را که خلق می کند وروزی می دهد .)

 

 
عربی دوم  

گزینه درست را با علامت (*) مشخص كنید

1-  ضمیر مناسب برای جمع مذكر غایب كدام گزینه است

الف) أنتَ□       ب) هما□                 ج) هم□         د) هنَّ □

2- كدام گزینه اسم است

الف) جلسنَ□          ب) فی□        ج) یعملانِ□         د) الكتاب□

3- كدام گزینه در اشاره به ودر برای كلمه (آیه) به كار می رود

الف) ذلك□            ب) اولئك□          ج) تلك□       د) هذان□

4- كدام گزینه جمع مونث سالم است

الف) مسلم□           ب) جنات□           ج) صالحانِ □      د) مسلمونَ□

2- جمله درست را با (ص) و جمله ناد رست را با (غ) مشخص كنید

الف) تَرَكَ فعل مضارع است.       ص□       غ□

ب) ‹ نَ › در اول فعل مضارع متكلم مع الغیر به كار می رود. ص□      غ□

3- جمله فارسی را به  عربی ترجمه كنید.  ما نوشتیم

4- كلمه (بارداً ) به فارسی (............) و واژه آزادی به عربی (.......................) است

5- جای خالی را با ضمیر مناسب پر كنید

الف) ........................ نَظَرنَ الی السماء

ب) ......................... یدخل الصف

6- از میان جملات زیر جمله مربوط به هر تصویر را مشخص كرده و زیر آن بنویسید.

الف) تنظر الطفله الی السماء                    تصویر وارد شدن زن به اطاق)

ب) تدخُلُ المِرأه الغرفه                           تصویر نوشیدن آب توسط یك مرد)

ج) یشرب الرجلَ الماءَ

د) یسبحَ مهدی فی البحرِ

7- با توجه به ضمیر داده شده فعل را تغییر دهید

الف) انتنَّ شربتنَّ الماء ( أنتما) .............................................       ب) هی تغسِلَ وَجهَها( هما مونث) ...............................وجههَما

8- در جمله های زیر كلمه نادرست مشخص شده است درست آن را بنویسید

الف) أنتم تحرسان الوطن الاسلامی .................... سعید فتحتِ الكتاب. ..................................

9- جاهای خالی را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید

الف) نحن .............. بفرح المسلمین. ( تفرحینَ. نَفرحُ)

ب) ............... سمیه من المدرسهِ .( خَرَجَت. خرجا)

10- جمله ( التلمیذتانِ جَلَسَتا ) را به مذكر تبدیل كنید. (...................................)

11- جاهای خالی را با فعل ماضی مناسب كامل كنید.

الف) هم .............. مِن مكانهم.(نَهَضَ)

ب) علیٌّ و امیرٌ ............. الرساله( وَ‍ جَدَ)

ج) أیها المسلمونَ! هل انتم ............ كلامَ الحقِّ ( سَمِعَ)

12- جاهای خالی را با فعل مضارع مناسب كامل كنید

الف) هنّ ................ ألی ثمرات الاشجار(نَظَرَ –ُ )

ب) الطالبانِ ............ أمامَ قدره الله.( خَشَعَ –َ)

ج) أیتها المؤمنات هل أنتنَّ ......... الامّه( نَصَرَ –ُ)

13- پاسخ پرسش زیر را با استفاده از ضمیر و فعل مناسب كامل كنید. هل أنتَ قرأتَ القرآنَ؟ نعم ....................... القرآنَ

14- در جملات زیر فعل ماضی را به مضارع تبدیل كنید.

الف) أنتِ سجدتِ ( سَجَدَ –ُ) ............ب) المعلمونَ خَرَجوا مِن المدرسه ( خَرَجَ –ُ)
منبع:http://saadiha.blogfa.com


تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392 | 03:32 ب.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول