تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سؤالات المپیاد پایه اول
:حمایت کنید


نمونه سؤالات المپیاد پایه اول :

۱- كدام گزینه با" معرفت كردگار دیدن این عالم است" هماهنگی ندارد؟

الف) دیدن جهان باعث خداشناسی می شود.  

ب) خوب جهان راببین تا نشانه های خداراببینی واورا بشناسی.□

ج ) آفریده های خدا مارا به سوی خداراهنمایی می كند. □

د) اگر می خواهی خدارا بشناسی شكر گزار باش. □

2- منظور از عبارت « بی هنر لقمه چیندن » كدام گزینه است؟

الف) لقمه چیدن كنایه از گدایی كردن □

ب) راحتی اختیار كردن □

ج) به دنبال غذا رفتن □

د) بی هنر هنری ندارد □

3- كدام گروه مترادف نمی باشند؟

الف) رافت ، مهر، عطوفت □

ب) شكیبایی، صبر، بردباری □

ج)زهد، تقوی، پارسایی □

د) ادب، معاشرت، تنهایی □


" بقیه در ادامه مطلب .......... "


4- مفهوم جمله ی « دانش فرمان گذار است و مال فرمان بردار» كدام گزینه است؟

الف) دانش فرمان می دهد ومال فرمان می برد □

ب) دانش از مال بهتراست □

ج) دانش در خدمت توست ولی مال باعث می شود تو در خدمتش باشی □

د) مال و دانش در خدمت انسان هستند □

5- كدام جمله ادبی نیست؟

الف) كتاب ها باغ وبوستان اندیشه ورانند □

ب) هنر چشمه ی زاینده است  □

ج) گل یك تابلوی نقاشی قشنگ است □

د) آفتاب آرام آرام غروب می كند □

6-چه موقع از زبان اشاره استفاده می كنیم ؟

الف) هر گاه نتوانیم از گفتار استفاده كنیم   □

ب) هر گاه نتوانیم از نوشتار استفاده كنیم □

ج) در دوره ی ما زبان اشاره كار برد ندارد  □

د) هر گاه بخواهیم می توانیم از زبان اشاره استفاده كنیم□

7- بیت « برگ درختان سبز در نظر هوشیار        آینه ی رازها ست »

الف) تشبیه دارد  □

ب) جان بخشی دارد □

ج) آنرا می توان به صورت یك جمله ی ادبی نوشت □

د) الف و ج صحیح است □

8-كدام گزینه دارای سجع نمی باشد؟

الف) اگر توانگر در بخشش خود بخل ورزد ، درویش آخرتش را به دنیا در بازد. □

ب) آدمی به دانش طاعت پروردگار آموزد وبرای پس از مرگ نام نیك اندوزد. □

ج) علی (ع) دست مرا گرفت و به بیابان برد. □

د) دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان. □

9- در جمله ی « جامه و كفش خودرا وصله می زد» نهاد كدام است؟

الف) جامه□

ب) جامه و كفش  □

ج) نهاد محذوف است   □

د) خود نهاد است□

10- نوع جمله های « كه گفتت برو دست رستم ببند» به ترتیب كدامند؟

الف) امری، امری، امری   □                    

ب) پرسشی ،امری ، عاطفی □

ج) پرسشی، امری ، امری   □

د) پرسشی، امری، خبری □

11- در جمله ی « همه ی مردم ایران مبارزه كردند» گزاره كدام است؟

الف) همه جمله گزاره است چون نهاد محذوف است □

ب) مبارزه كردند □

ج) مردم ایران مبارزه كردند     □

د) كردند □

12- كدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

الف) فرمان □

ب) توانگر    □

ج) پروردگار   □

د) آموختن □

13- قالب شعرزیر را مشخص کنید.

« علی آن شیرخدا شاه عرب             الفتی داشته با این دل شب

شب زاسرار علی آگاه است            دل شب محرم سرا.. است »

الف )قصیده □

ب)  غزل □

ج)  قطعه □

د) مثنوی    □

14- كدام گزینه با توجه به شخص زمان حال از فعل « آموختند» می باشد؟

الف) می آموختند □

ب) آموزد □

ج) آموزند  □

د) آموزش □

15- كدام گزینه با توجه به شخص زمان آینده از فعل « داد» می باشد؟

الف) خواهی ده   □

ب) خواهد داد    □

ج) خواهند داد □

د) می خواهد بدهد□

16- املای كدام واژه با توجه به معنی آن نا درست است؟

الف) ثواب: درست□

ب)مریض: بیمار□

ج) خاست :بلند شد □

د) حیات: زندگی□

17- معنای كدام واژه نادرست است؟

الف) خوف:ترس □

ب) تأ مل: صبروشكیبایی  □

ج) زنجره: سیرسیرك □

د)الفت: دوستی□

18- كدام گزینه در جمله ی زیرمی تواند نقش « بدل » داشته باشد؟

« ایران-----------------كه در آن زندگی می كنم را دوست دارم.»

الف) عزیزوزیبا □

ب) بزرگ ووسیع  □

ج) سرزمین همیشه جاویدان □

د) اسلامی □

19-این بیت ازكدام شاعر ایرانی است؟

« ای یادتو مونس روانم           جز نام تو نیست بر زبانم »

الف) نظامی  □

ب)  سعدی  □

ج) حافظ   □

د) عطار□

20- « مهرو عطوفت» نسبت به هم چه حالتی دارند؟

الف) هم خانواده   □

ب) مخالف     □

ج) مترادف   □

د) هم آوا  □

21- زبان وادبیات فارسی معمولاً به شكل----------- ظاهر می شود.

الف: اشاره  □

ب) نوشتار    □

ج) گفتار  □

د) همه موارد □

22- كدام گزینه بیش از سایر گزینه ها در حفظ و گسترش زبان فارسی نقش دارد؟

الف) وزارت آموزش وپرورش □

ب) وزارت ارشاد اسلامی  □

ج) فرهنگستان زبان و ادب فارسی    □

د) نهاد ریاست جمهوری □

23- بن ماضی فعل « بخوانیم» كدام است؟

الف) خواند  □

ب) بخوان □

ج) خواندن □

د) خوان □

24- جمله« الهی همیشه موفق باشی» كدام یك ازانواع جمله است؟

الف) پرسشی    □

ب) عاطفی   □

ج) تعجبی   □

د) امری □

25-كدام گزینه می تواند معادل كلمه ی « پرینتر» باشد؟

الف) چا پ گر   □

ب) كامپیو تر   □

ج) كپی كار  □

د) ظاهر كننده□

26- بن مضارع از فعل « می برد» كدام است؟

الف) برد      □

ب) بردم     □

ج) بر□

د) ببر□

27- به كدام گروه از واژه های زیر «مترادف» می گو یند؟

الف) خوبی، بدی  □

ب) ابتدا،انتها  □

ج) خواست،خاست □

د) فضل،احسان □

28- در كلمات زیركدام یك اسم «ساده» است؟

الف) گلخانه □

ب) بوستان  □

ج) دانشمند  □

د) كوشش □

29-دربیت زیر كدام یك از زیبا یی های ادبی نمایان است؟

« شبنم از روی برگ گل برخاست               گفت:می خواهم، آفتاب شوم»

الف) ضرب المثل   □

ب) تشخیص  □

ج) تشبیه □

د) تضاد□

30- به گروهی از واژه ها مثل« خوار،خار-صبا،سبا» چه می گویند؟

الف) هم گروه  □

ب) هم ریشه   □

ج) هم پایه □

د) هم آوا□

31- هر گاه بخواهیم مقصود خودرا بیان كنیم از---------- استفاده می كنیم.

الف) نوشتار □

ب) زبان □

ج) ضرب المثل   □

د) بدل □

32- وقتی كلمات هماهنگ در نثر بیاید به آن---------- می گویند.

الف) قافیه  □

ب) ردیف  □

ج) سجع  □

د) تشبیه □

33- كدام یك جزء انواع نظم در ادبیات فارسی  نیست؟

الف) قصیده  □

ب) غزل  □

ج) سجع   □

د) مثنوی □

34- در كدام یك از انواع نثر نویسنده به زیبا یی نوشته توجه فراوان دارد تا تأ ثیر سخن خودرا بیشتركند؟

الف) نثر ساده □

ب) نثر ادبی □

ج) نثر همراه با نظم □

د) نثر غیرساده □

35- بن ماضی از فعل «می خورد » كدام گزینه است؟

الف) خورد   □

ب) خوردم □

ج)خور□

د) بخور□

36- كدام گزینه مترادف كلمه ی« عجز» است؟

الف) سعی    □

ب) ناتوانی  □

ج) گیتی  □

د) خستگی□

37- معنی« تو را پرواز بس زود است و دشوار        ز نو كاران كه خواهد كار بسیار؟ »

در كدام گزینه آمده است؟

الف) هنوز پرواز كردن برای كسی كه ترسو ونا توان است، زوداست □

ب) به این دلیل پرواز كردن برای تو دشوار است كه نمی توانی خوب تمرین كنی □

ج) پرواز كردن برای تو بسیار زود ومشكل می باشد و از افراد بی تجربه و تازه كارانتظار كار بزرگ هم ندارد□

د) افراد بی تجربه جرأ ت كارهای بزرگ را ندارند به این سبب نمی توانی پرواز كنی □

38- كدام یك از جفت كلمه های زیرهم خانواده نیستند؟

الف) تغذیه واغذیه□

ب) پاكیزگی،پاكیزه□

ج) غلیظ،غیظ  □

د) نقشه،نقاشی□

39- دركدام گزینه « تشبیه» وجود دارد؟

الف) با ظهور اسلام و مسلمان شدن مردم،زمینه برای گسترش دانش وفرهنگ فراهم شد. □

ب) استادان دانشمند با تربیت طالبان علم چراغ علم و فرهنگ رابر افروخته و روشن نگاه داشته اند. □

ج) درایران اسلامی ، مسجد نه فقط محلی برای عبادت خداوراز ونیاز بلكه محل فراگیری علم وادب بوده است. □

د) از شهرخودمسافرت می كردو با تحمل رنج و سختی درراه های پرخوف خو د رابه شهردیگری می رساند. □

40- همه ی گزینه ها« جمع» هستند به جز گزینه ی...؟

الف) احیا   □

ب) اطبّا    □

ج)  مظاهر□

د) طلّاب □

41- معنی و مفهوم كدام گزینه با بقیه فرق دارد؟

الف) شدش گیتی به پیش چشم تاریك  □

ب) زرنج خستگی درماند درراه □

ج) فتاداز پای كرداز عجز فریاد  □

د) زنو كاران كه خواهد كار بسیار□

42-شعر « آرزوی پرواز» از كیست؟

الف) محمود كیانوش  □

ب) پروین اعتصامی   □

ج) محمدجوادمحبت □

د) سیدمهدی شجاعی□

43- بیت :  « من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج   تو را آسودگی باید مرا رنج »

ازچند جمله تشكیل شده است؟

الف) دو  □

ب) سه  □

ج) چهار □

د) پنج □

44- نهاد بیت

« هجوم فتنه های آسمانی       مرا آموخت علم زندگانی »

 در كدام گزینه آمده است؟

الف) فتنه های آسمانی □

ب) علم  □

ج) زندگانی  □

د) هجوم فتنه های آسمانی □

45- « چه گل زیبایی» كدام یك از انواع جمله را شامل می شود؟

الف) عاطفی   □

ب) امری  □

ج) خبری  □

د) پرسشی □


برچسب ها: نمونه سؤالات المپیاد پایه اولT،

تاریخ : دوشنبه 3 تیر 1392 | 08:12 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول