تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی

-جملات زیررابااستفاده از کلمات داخل پرانتز کامل کنید.

الف- ذوب شدن یخ یک تغییر .............................است.(فیزیکی-شیمیایی)

ب-واکنش یک ماده با اکسیژن را ............................می گویند.

2-اجزای واکنش زیر را مشخص کنیدودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟                                             

                                             آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                           .............           14 گرم            8 گرم  

منبع : oloom-ghorveh.blogsky.com


                                                       بقیه در ادامه مطلب .............

3- شمع از چه ماده و چه عناصری ساخته شده است؟ وقتی می سوزد چه موادی تولید می شود؟

4- جدول زیر را تکمیل کنید:

نتیجه

روش آزمون

آزمون شناساییمس موجود در یک محلول


دمیدن آن گاز در آب آهک
نشاسته

5 - سوختن شمع و زنگ زدن آهن چه شباهت و چه تفاوتی با یکدیگردارند؟

6- وقتی  منیزیم می سوزدیعنی با اکسیژن هوا ترکیب می شود اکسید منیزیم که گرد سفید رنگی است با قی می ماند. معادله ی نوشتاری این واکنش را بنویسید

و اجزای آن را مشخص کنید؟

7- وقتی کاغذ می سوزد چه بر سر ذره های سازنده ی کاغذ می آید؟آیا تغییر دیگری نیز روی می دهد؟ توضیح دهید؟

8- اجزای واکنش زیر را مشخص کنید؟ودر جای خالی با ذکر دلیل عدد مناسب بنویسید؟

                                                                                                               آهن سولفید            آهن     +      گوگرد

                                                              .............           14 گرم            8 گرم 

9- سرعت در واکنش های شیمیایی را تعریف کنید؟وبنویسید سرعت واکنش های شیمیایی به چه عواملی بستگی دارد؟

10- اگر بر روی مقداری جوش شیرین چند قطره آب بریزیم چه روی می دهد؟چرا؟ نوع تغییر را مشخص کنید؟5/1

11- علی بعد از انجام آزمایش باقی مانده ی آب اکسیژنه را در یک بطری نوشابه خانواده ریخت .نظر شما در مورد این کار او چیست؟ چرا؟

12 – در سه بطری دربسته گازهای اکسیژن، هیدروژن و کربن دی اکسید وجود داردبا. طراحی آزمایشی گاز کربن دی اکسید را شناسایی کنید؟ 2

13 – مجید می گوید:(سیب درختی دارای نشاسته است)اما احمد با او موافق نیست. شما آزمایشی را بیان کنید تا  آنها  بتوانند جواب  درست را بدست آورند؟2نمره

14-مفاهیم زیر  را تعریف کنید:

1- سوخت:

2- کاتالیز گر:

3- خواص شیمیایی:

4- اکسایش:

5-تغییر شیمیایی:

6- تغییر فیزیکی:

7-قانون پایستگی جرم:

نمونه سؤال علوم تجربی سوم راهنمایی بخش دوم

1-جاهای خالی را با کلمات تکمیل کنید:

الف- به جسمی که در یک محیط موج ایجاد کند .......................... گفته می شود.

ب-رنگ های مختلف نورهنگام عبورازمنشورازهم جدامی شوند.به این پدیده ...................می گویند.

ج-تعداد نوسان های یک نوسانگردر ثانیه را .......................می گویند

د-عدسی ....................... شعاعهای نور را در یک جا جمع می کند و اجسام را بزرگتر نشان می دهد.     

2- خورشید گرفتگی را توضیح دهید؟

3- ماه گرفتگی را توضیح دهید؟

4-با توجه به شکل مقابل به سوالات زیر پاسخ دهید:                                                                                                                                                                      ب     خط عمود     الف

الف  - نام شعاع های مشخص شده را بنویسید؟

الف-                    ب-                                                            

ب- زاویه ی تابش و باز تاب را روی شکل مشخص کنید؟ و اندازه ی آنها را بنویسید؟

5- نام وسایل زیر را بنویسید؟و ادامه ی پرتوهای نور در هر یک را رسم کنید.


  الف-..........................                                                     ب- ..................

6 - در یک روز تابستانی علی مشغول آب دادن گل ها بود و وقتی شلنگ آب رابه طرف خورشید گرفت نوارهای رنگی را مشاهده کرد . با توجه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف- نام این پدیده چیست؟

7- دو سکه را در دو لیوان فلزی قرار داده ایم .در یکی آب ریخته ایم وهردولیوان رادر لبه ی میز قرار داده ایم .اگراز فاصله ی نسبتا دور به میز نزدیک شویم کرام سکه را زودتر می بینیم ؟علت را توضیح دهید؟

8-امروزه امواج فرا صوت در پزشکی اهمیت بسیار دارد علت آن چیست؟

  ۱۰-توضیح دهید در مناطق گرمسیر چگونه می توان از اتلاف انرژی جلوگیری کرد؟

12- امتداد شعاع های نور در شکل های زیر را رسم کنید:

 

13- مشخصات موج را نام ببرید و هر یک را تعریف کنید؟

14- امروزه امواج فرا صوت در پژشکی اهمیت فراوان دارد.علت آن چیست؟

15- شباهت و تفاوت های امواج صوتی و امواج الکترو مغناطیسی را بیان کنید؟

16- اگر تعدادی عدسی در اختیار شما قرار داده شود چگونه نوع آنها را مشخص می کنید؟توضیح دهید؟

شخصی در فاصله ی 5 متری مقابل آینه ی تختی ایستاده است.

الف- فاصله ی تصویر تا آینه چند متر است؟

ب- اگر شخص یک متر یه آینه نزدیک شود،فاصله ی تصویر تا جسم چند متر می شود؟چرا؟

17-گرمادرکدام حالت ماده به روش رسانایی بهتر منتقل می شود؟چرا؟

 18 –چگونه می توان از اتلاف انرژی در خانه جلوگیری کرد؟(چها ر مورد را نام ببرید)

19-مادرزندگی روزانه ی خود از چه راه هایی می توانیم در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم؟

20- مراحل موتور چهار زمانه را به ترتیب نام ببرید؟

21-اگر مقداری الکل بر روی دست خود بریزید وبه آن فوت کنید چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

22- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

پ- جسم شفاف:

ت- شکست نور:

ث- پاشیده شدن نور:

ج - کانون آینه:   

حرکت نوسانی:

- دوره:

ب- گرمای نهان ذوب:

نمونه سؤال علوم تجربی دوم  راهنمایی بخش سوم

سؤالات آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی   درس علوم تجربی سال دوم

-1-کدام اشعه ی  خورشید توسط مواد جذب و به گرما تبدیل می شود؟(69-68)

      ب- اشعه ی مادون قرمز  ج- اشعه ی ماوراءبنفش    د- اشعه ی گاما  Xالف- اشعه ی    

2-کدام یک از سنگ های زیر جزء سنگ های آذرین است؟(69-68)

الف- ماسه سنگ         ب- بازالت           ج- کنگلومرا              د- سنگ گچ

3- آینه دندانپزشکان که برای دیدن دندان از آن استفاده می کنند از نوع: (69-68)

الف- آینه تخت است    ب- آینه محدب است   ج- عدسی محدب   د- آینه مقعر است   

4- کدام یک از اجسام زیر شفاف نیست؟(69-68)

الف- آینه          ب- سطح آب استخر       ج- شیشه مات        د-بخار آب

5- کدام یک از وسایل زیراز عکس های کوچک تصاویر بزرگی بر روی پرده می اندازد؟(69-68)

الف- پروژکتور            ب- میکروسکوپ         ج- تلسکوپ        د-دوربین عکاسی

6- علت روشنی آسمان قبل از طلوع خورشید چیست؟(69-68)

الف- جذب نورخورشیددر اثر بخار آب هوا ب- انعکاس نامنظم پرتو های خورشیددرگردوغبار جو  ج- انعکاس منظم پرتوهای خورشید در جو       د-وجود اکسیژن در هوا

7- کنگلومرا نوعی سنگ.......است.( 70-69)

الف-آذزین درونی         ب-آذرین بیرونی        ج- رسوبی      د- دگرگونی

8- محل اصلی گوارش ...........  .است.

 الف دهان    ب- معده    ج- روده باریک   د- روده فراخ

9- خصوصیات تصویر در یک آینه مقعر چگونه است؟(70-69)

الف- دورتروبزرگتر    ب- نزدیکتروکوچکتر      ج- نزدیکتروبزرگتر     د- دورتروکوچکتر

10- سرعت سیر نور در شیشه چند کیلومتر در ثانیه است؟(70-69)

الف- 000/220           ب- 000 /200          ج- 000/300         د-000/280

11- ماده ای که در تجزیه آب اکسیژنه به عنوان کاتالیز گر به کار می رود چه نام دارد؟(70-69)

الف- الکل                  ب- اسید سولفوریک            ج- دی اکسید منگنز      د- گاز کربنیک

12- پارافین شمع دارای چه نوع انرژی است؟(70-69)

الف- جنبشی           ب- پتانسیل شیمیایی           ج- الکتریکی           د- جنبشی الکتریکی

13- پیدایش کدام سنگ حاصل واکنش شیمیایی است؟(71-70)

الف- مرمر             ب- سنگ آهک                   ج- گرانیت               د- بازالت

14- کدام ماده زیر برای ذوب شدن زیادتر گرما می برد؟(71-70)

الف- آلومینیوم       ب- سرب              ج- پارافین                  د- یخ

15- در اتومبیل ها برای دیدن مناظر پشت سر از ........................ استفاده می شود؟(71-70)

الف- عدسی محدب               ب- آینه ی تخت                ج- آینه ی مقعر        د- آینه ی محدب

16- سیاهرگ و سرخرگ چه تفاوتی با هم دارند؟(72-71)

الف- سیاهرگ دارای خون تمیز ولی سرخرگ دارای خون کثیف می باشد

ب- سیاهرگ دارای خون کثیف ولی سرخرگ دارای خون تمیز می باشد

ج- سیاهرگ خون را از قلب خارج ولی سرخرگ خون را به قلب وارد می کند

د- سیاهرگ خون را به قلب وارد ولی سرخرگ خون را از قلب خارج می کند

17- اگرجایی زندگی کنیم که آب وهوای سردداشته باشدچه نوع غذایی باید بیشتر بخوریم؟(72-71)

الف- ویتامین         ب- ئیدرات کربن          ج- چربی                د- پروتئین

18- علت رویت اجسام چیست؟(72-71)

الف- ازآنها نوربه چشم ما می رسد ب- ازچشم ما به آنها نورمی رسد ج- منیر هستند د- مرئی هستند

19-در کدام آینه تصویر کوچکتر و نزدیکتر دیده می شود؟73-72)

الف- تخت               ب- محدب                 ج- مقعر                   د- منشور

20- اگر نور وارد شیشه شود چه می  شود؟73-72)

الف- سرعت آن افزایش می یابد                                     ب- سرعت آن کاهش می یابد

ج- سرعت آن تغییر نمی کند                                           د- ضخامت شیشه تأثیر داردبرچسب ها: نمونه سوالات علوم دوم راهنمایی،

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1392 | 11:32 ق.ظ | نویسنده : ali mirzaei | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول