تبلیغات
بهترین وبلاگ سوالات دوره راهنمایی و دبیرستان - نمونه سوالات ادبیات دوم راهنمایی
:حمایت کنید


نمونه سوالات ادبیات دوم راهنمایی

1-  ‍« برنوشتند» در عبارت «طریق مبطلان برنوشتند» یعنی:

1- نوشتند                2- گذشتند               3- ازمیان برداشتند                4- برداشتند

2- معنی کدام گزینه با گزینه­های دیگر متفاوت است؟

1- حکیم                  2- حاکم                   3-  فیلسوف                        4-  طبیب

3- كدام گزینه هم خانواده­ی « وِلا » در مصراع «شبروان مست ولای تو علی» نیست ؟

1- مولا                     2- والا                     3- ولایت                            4- والی

بقیه ی سوالات در ادامه ی مطلب

4- «لاجوردی» چه رنگی است ؟

1-  سبز چمنی           2-  آبی تیره              3- زرد                               4- لیمویی تیره

5- مترادف «مینیاتور» در كدام گزینه آمده است ؟

1-  طراحی               2-  نگارگری              3-  سفالینه کاری                  4- اسلیمی

6-  كدام گزینه هم خانواده به شمار نمی­آید ؟

1- نسخ ، نسّاخ ، منسوخ                              2-كامل، تكمیل،كمال

3- دانا، دانش، دانندگی                               4- خط، خطوط، مخلوط

7- كدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟

1- ضمین                 2- ضامن                  3- ضمانت                           4- ضمیمه

8- با توجه به معنی، املای كدام گزینه نادرست است ؟

1- سپهبد: سردار سپاه                                2- سیم: نقره

3- رسّام: نوعی گلوله جنگی                          4- انباذ: شریك

9- در عبارت زیر چند غلط املایی وجود دارد؟

«چگونه می­توانستم دوست خود را هنگام بلا تنها گزارم؟ زنده­گانی كه در فراغ دوست بگذرد چه لذّتی دارد­. »

1- یك                     2- دو                       3- سه                               4- چهار

10- در كدام گزینه غلط املایی وجود دارد ؟

1- به یمن وفاق، عیش ایشان هر روز خرّم­تر بود و احوال هر ساعت منتظم تر.

2- فلان بضاعت به هندوستان، فولاد هندی به حلب و برد یمانی به پارس.

3- همان روغن كه از اعتدال سبب حیات او بود ، از اصراف سبب ممات او بود.

4- آفرین بر اصحاب وی و اهل بیت و گزیدگان اوی كه بساط حق بگستردند .

 

ب) متون نظم و نثر و درک مطلب

11-  شاعر در مصرع:« دیده فرو بر به گریبان خویش» چه نكته­ای را تشویق می­كند؟

1- اصلاح                  2- انتقاد                   3- عیب جویی            4- تمیزپوشی


 

 

12- مصرع «دل شكسته گشت كشتیبان ز تاب » یعنی:

1- ناخدا از تابش خورشید آزار دید.                 2- ناخدا طناب­ها را تاب داد و با ناراحتی دور انداخت.

3- ناخدا شرمنده شد و دلش شكست.              4- ناخدا تاب و توان خود را از دست داد.

13-  عبارت« باخه را بارخت بنهد و روی به تو آرد .» یعنی :

1- سنگ پشت را بر زمین می­گذارد و به سوی تو می­آید.

2- آهو را در جایی پنهان می­كند و به تو روی می آورد.

3- سنگ پشت را با توبره و دام رها می­كند و به سوی تو می­آید.

4- موش صحرایی را سرانجام می­یابد و نزد تو می­آورد.

14- بازنویسی بیت « به تنها یكی كینه ور لشكرم / به رخش دلاور زمین بسپَرم»در كدام گزینه درست است ؟

1- سپاه فراوان و انتقام جویی دارم كه جهان را به خاك و خون می­كشد.

2- من به تنهایی می­توانم با سپاهی بجنگم و با اسبم همه جا را ویران كنم­.

3- اسب من چنان درخششی دارد كه می­تواند چشم سپاهی را كور كند­.

4- من خود به اندازه یك سپاه كینه جو قدرت دارم و می توانم با اسب شجاعم جهانی را پایمال كنم­.

15- دو بیت زیر، كدام خصوصیّت قوم بلوچ را بیان می­كند ؟

« سـپاهی ز گـردان كــوچ و بلوچ             سگالــنده­ی جنگ مانند قوچ

 كه كس در جهان پشت ایشان ندید             برهنه یك انگشت ایشان ندید»

1- دلاوری- حجاب       2- دامداری- مقاومت     3- جنگاوری- ایستادگی           4- پشت­گرمی- اندیشمندی

16- بیت « چرا گفت نگرفتمش زیركش/همی بر كمر ساختم پنجه بش» یعنی :

1- چرا او را به زمین نزدم و دستم را بر كمربندش زدم.

2- چرا او را زیر نكشیدم و پنجه به او نزدم.

3- چرا هنگام كشتی به او فرصت ندادم تا كمربندش را ببندد.

4- چرا در كشتی از فنّ مخصوص استفاده نكردم.

17-  مصرع« مردی نبود فتاده را پای زدن» چه صفتی را نكوهش می­كند ؟

1- ضعیف نوازی                   2- ضعیف كشی          3- فروتنی بی مورد                4- تکبّر

18- «درفش سیه بسته بر خود بر» یعنی:

1- پرچمی سیاه در دست خود داشت.              2- خود را در لباسی سیاه پوشانده بود.

3- بر كلاه خود پرچم سیاهی بسته است.          4- كلاه خود او در سیاهی می­درخشید.

19- عبارت «همه­ی پاكان كه اختیار و اولیای خدای عزّ و جلّ بودند.» یعنی:

1- تمام پاكان اختیار خود را در دست خدای گرامی و بزرگ می­نهند­.

2- دوستان خدا برگزیدگان اولیا نیز هستند.

3- اولیای الهی به وسیله­ی انسان­های پاك برگزیده می­شوند.

4- همه­ی پاكان، برگزیدگان و دوستان خداوند گرامی و بزرگ بودند.

20- بازنویسی ساده­ی بیت « مپندار از آن در كه هرگز نبست / كه نومید گردد برآورده دست» در كدام گزینه آمده است؟

1- تصوّر نكن نیازمند دعا كننده از دری كه هرگز به روی مردم بسته نیست، نا امید بازگردد.

2- خیال نكن در بخشش خداوند بسته است و جز ناامیدی چیزی به دست نمی­آید.

3- مپندار دروازه­ی رحمت الهی همیشه باز است و هیچ كس نا امید نخواهد شد.

4- دست­هایت را به آسمان بلند كن تا امید وار بشوی و درهای گناه را ببندی.

21- مصرع «حلقه­ی در شد از او دامن گیر» چه حالتی را نشان می دهد؟

1- شفاعت                 2- زمین گیری           3- بازداشتن              4- باز شدن در

22- از بیت «بیاورد ضحّاك را چون نوند/ به كوه دماوند و كردش به بند» چه حالتی دریافت می شود؟

1- سرکشی                2- استقامت               3- اسارت                 4- آسودگی

23- در بیت « از سیم به سر یکی کله خود / ز آهن به میان یکی کمربند» دماوند به چه شكلی توصیف شده است ؟

1-  بیمار                   2- بارانی                   3- برفی                             4- آتش فشان

24- این عبارت گلستان« از این ماخولیا چندان فروگفت كه بیش طاقت گفتش نماند.» چه حالتی را نشان می­دهد ؟

1- ناتوانی بیمارگونه      2- خیال بافی افراطی    3- پرحرفی وزیاده گویی 4- سكوت طاقت فرسا

25- کدام بیت قبل از بیت «به یك‏جای ساكن نباشد به جنگ/ چنین است ‏آیین‏ پور پشنگ» آمده است؟

1- از او خویشـتن را نگـــه دار سخـت             که مردی دلیــــر است و پیروز بخت

2- بود رستمش نام و بس سرکش است             گه جنگ چون آب و چون آتش است

3- همــه روی آهــن گرفـــــته به زر            درفش ســــیه بســـته بر خـــود بر

4- نبیــنی که با گرز ســام آمده است              جوان است و جویای نام آمــده است

 

 

پ) دانش­های ادبی( آرایه­ها و عناصر زیبایی سخن)

26- در كدام گزینه «آدم نمایی» به كار رفته است؟

1- از شنیدن صدای «تپ توپ و ترق تروق » عجیبی از جا پریدم.

2- دوستم تبر را به دست گرفت و برگ­ها را پس و پیش كرد.

3- تخته سنگی عظیم با ابری از گرد و خاك به میان بوته­ها و درخت­ها غلتید.

4- تخته سنگ بوته­ها و درخت­های كوچك را با خود به ته درّه برد.

27- كدام گزینه از نظر نوع نثر با گزینه دیگر متفاوت است؟

1- این قباله­ی فلان زمین است و فلان مال را فلان كس ضمین.

2- خاطر اسكندریه دارم كه هوایی خوش است. نه، كه دریای مغرب مشوّش است.

3-  از این ماخولیا چندان فروگفت كه بیش طافت گفتش نماند.

4- بازرگانی را دیدم كه صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده­ی خدمت كار­.

28- كدام گزینه «ضرب المثل» به شمار نمی رود ؟

1- که جویندگی راه یابندگی است.                            2- از تو حرکت، از خدا برکت.

3- نابرده رنج گنج میسر نمی شود.                            4- توانا بود هر كه دانا بود.

29- در كدام گزینه « مبالغه» به كار رفته است ؟

1- چو رستم ورا دید بفشرد ران/ به گردن برآورد گرز گران

2- به بند كمرش اندر آویخت چنگ/ جدا كردش از پشت زین خدنگ

3- بزد تیغ و بنداخت از بر سرش /  فرو ریخت چون رود، خون از برش

4- درفشش سیاه است و خفتان سیاه/ از آهنش ساعد از آهن كلاه

30- در كدام گزینه «تشبیه» به كار نرفته است ؟

1- ای گنبد گیتی ای دماوند.                                   2- تو قلب فسرده زمینی.

3- تو مشت درشت روزگاری.                                  4- از گردش قرن­ها پس افکند.

31- در همه­ی گزینه­ها به جز گزینه­ی.......... از تعبیر مناسب برای زیباتر کردن نوشته استفاده شده است.

1- شهید آوینی، سید شهیدان اهل قلم است.                    2- علی علیه السّلام را فرزند كعبه نامیده­اند. 

3- عروس آسمان به زمینیان روشنایی می­بخشد.               4- علی علیه السّلام در شجاعت نظیر ندارد.

32- « سرزمین طلای سیاه» تعبیر مناسبی است برای استان:

1- سیستان                        2- خراسان                3- خوزستان                4-كردستان

33-كدام‏گزینه، یك عبارت كنایی نیست؟

1- خشـت روی خشت گــذاردن                         2-  گوش فلک را کر کردن

3- فكرهای‏گوناگون به ذهن رسیدن                                   4- پشت دست خاییدن

34-كدام گزینه نادرست است ؟

1- سرو مظهرسربلندی       2-كوه مظهراستواری              3- رود مظهرجنب و جوش          4- شب مظهر ستم وتباهی

35- در کدام گزینه فقط طرف اول و دوم تشبیه به کار رفته است؟

1- بچه­ها گوش کنید/ نظر من این است/ شهدا خورشیدند.

2- شهید مثل یک نمره­ی بیست/ داخل دفتر قلب من وتو می­ماند.

3- مرتضی گفت: «شهید/ چون شقایق سرخ است.»                 

4-دیگری گفت شهید / داستانی است پر از حادثه و زیبایی.

 

ت) دانش­های زبانی( دستور زبان)

36- در عبارت زیر چند حرف اضافه به كار رفته است؟

« به زمین خوردن یكی از دوستان در یك روز برفی یا توپی كه به پنجره­ی اتاق می­خورد نیز یك روی داد است.»

1- دو                                2- سه                     3- چهار                                       4- پنج


 

 

37- در كدام گزینه «چون» حرف اضافه است؟

1- می­توانم به شما اعتماد كنم، چون شما را خوب می­شناسم.      2-كسی دلاوری چون رستم به یاد ندارد.

3- نمی توانم با شما بیایم چون كار دارم.                               4- چون كه صد آمد نود هم پیش ماست.

38- شناسه در كدام فعل با بقیّه تفاوت دارد ؟

1- می­ساختید.           2- خوابیده­اید.                      3- خواهید رفت.                             4- می­آیند.

39- فعل ماضی كدام گزینه با بقیّه تفاوت دارد؟

1- همه می­دانستند كه پهلوان بزرگ هنوز نیامده است.

2- همه ورزشكاران به میان گود آمدند و كبّاده كشیدند.

3- پهلوان به گود برنگشت و به گوشه­ای رفت، لباس پوشید و كلاه بر سر گذاشت.

4- یكی از نوچه­ها جلو آمد و پس از آن كه از پهلوان اجازه گرفت، كبّاده­ی كوچك­تر را برداشت.

40- بن فعل در كدام گزینه با بقیّه تفاوت دارد؟

1- گفتار                             2- خواهش                3- خواستار                          4- دیده         

 

ث) تاریخ ادبیـّات

41- كدام گزینه از موضوع­های كتاب «قابوس نامه» نیست ؟

1- آداب اجتماعی                  2- تربیت فرزند           3- آداب مملكت داری   4- انتقاد اجتماعی

42-فیلسوف، منجّم و شاعر ایرانی که در قرن پنجم می­زیست ؟

1- مولوی                           2- عبید زاکانی           3- خیام                             4- ابو منصور موفّق هروی

43- موضوع كتاب «شازده كوچولو» از آنتوان دو سنت اگزوپری چیست ؟

1- شرح سفر دریایی                                            2- سانحه­ی هواپیما

3- دیدار با سرنشین یك سیّاره خیالی                       4- پرواز شبانه

44- مترجم كتاب «جزیره­ی مرجان» كیست ؟

1- سید صمد آقامیری             2- عباس یمینی شریف       3- احمد آرام                  4- علّامه­ی قزوینی

45- همه گزینه­ها به جز گزینه­ی .......از شخصیت­های بنام کردستان می باشند؟

1- صلاح الدّین ایّوبی: فرمانده بزرگ مسلمانان در جنگ­های صلیبی

2- یعقوب لیث صفّاری: بنیانگذار سلسله­ی صفّاری

3- امیر نظام گرّوسی: از دانشمندان ورجال سیاسی دوره­ی ناصرالدّین شاه  

4- مستوره اردلان: از شاعران مشهور


 

 

ج) نگارش و انشا

46- کدام جمله برای استفاده در یک متن ادبی مناسب­تر است ؟      

1- پرتوهای خورشید به زمین می­تابد.                                     2-گل خورشید دمید.            

3- مهر فروزان می­درخشد.                                        4- خورشید طلوع كرد

47- در كدام گزینه، نوشته به صورت شرح حال است؟

1- امروز چشم­هایم را به روشنی باز كردم، زندگی زیر خاك چقدر سخت بود.....

2- ایلام در كتیبه­های بابلی به صورت­های گوناگون مانند «آلام» نیز آمده است.....

3- در یكی از نخستین روزهای ماه اكتبر، مردی كه پیاده مسافرت می­كرد، داخل شهر شد......

4- من در روز عید غدیر سال 1321 هجری قمری متولد شده­ام. زندگی ما خوب نبود..... .

48- كدام گزینه مناسب جای خالی در عبارت زیر نیست؟

« وقتی بیشتر مطالعه كردم تازه به معنای ........... كلام مادرم پی بردم.»

1- ژرف          2- عمیق                  3- دقیق                   4- عمق

49- كدام گزینه از نوع نوشته های توصیفی نیست؟

1- تحصیلات ابتدایی را در دبستان دانش گذراندم.

2- به خاطر یك پنج ریالی كه خورده­ام می­خواهید ده تا پس بگیرید؟

3- امروز زنگ اوّل انشا داشتیم و من چیزی ننوشته بودم .

4- دود فضا را انباشته بود و فانوسی روی پلّه­ها دیده می­شد.

50- برای سه موصوف «طبیعت، انسان، اسب » به ترتیب صفت­های كدام گزینه مناسب است؟

1- جوشان، جوانمرد، زیرك                                     2- زیبا، شجاع، سركش

3- دانا، نجیب، باوفا                                              4- رام، همیشگی، ناآرامتاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1392 | 04:22 ب.ظ | نویسنده : mahdi | نظرات

  • فایاکس
  • پیج رنک
  • کارت شارژ همراه اول